ދުނިޔެ

ވައިގެ މަގުން "ނުރައްކާތެރި" ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައި، އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޗައިނާ ކުށްވެރިކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރަކަށް ޗައިނާގެ ފައިޓާ ޖެޓަކުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކުރީ ޔެލޯ ސީގެ މައްސަލާގައި "ނުރައްކާތެރި" އަދި "ބަލައިނުގަނެވޭނެ" ކުރިމަތިލުމެއްގައި ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޗައިނާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ޖޭ-10 ޖެޓް، އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ޔެލޯ ސީގައި އާދައިގެ ފްލައިޓެއްގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެމްއެޗް60އާރް ސީހޯކް ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ކުރިމައްޗަށް އެތައް ސަތޭކަ މީޓަރު މަތިން އަދި އެތައް ސަތޭކަ މީޓަރުގެ މަތިން ފްލެއާތައް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރިޗަޑް މާލްސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޑިސްޓްރޯޔަރ އެޗްއެމްއޭއެސް ހޯބާޓުން އުދުހެމުން ދިޔަ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ސަބަބުން ފްލޭއާތައް ޑޮޖްވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ އަސަރު "ވަރަށް ބޮޑު" ވީހެވެ.

އަދި މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ހާދިސާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ މުޅިން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރަސްމީކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މިއީ ނުރައްކާތެރި އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫން ކަމެއް ކަމަށް ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައި ވޭ."

ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަކިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން މަތިންދާބޯޓާއި ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ހީނަރުކަމާއި ވިޔަފާރީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ގާތް ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުމަށް ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާއިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބުނެފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދަކުން ކަނޑުއަޑީގެ ސޮނާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަޕާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބައެއް ޑައިވަރުންނަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ ސޮނާރު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވަނީ އެ ތަފްސީލު ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.
ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކުވެސް އެޗްއެމްއޭއެސް ހޯބާޓް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް މާލްސް ވިދާޅުވި އެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާއިން އަންނަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!