ޚަބަރު

އިންޒާރަކާ ނުލައި ލައިސެންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

ފާރިހާ ޢަދުނާން ، ދެން އޮންލައިން
މަގުމަތީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ/ ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ކާރު ޑްރައިވަރެއްގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން، އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަކުރާރު ނުވާނެހެން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ ރޭގައެވެ.

މިކަން ދިމާވި މީހާ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސޯސަންމަގު ސިންދިތާއަށް ކާރު މަޑުކޮށްފައި ގޮސް އޭޑީކޭ ކައިރިން އަބުރާލާފައި އަނެއްކާ އައިސް ސިންދިތާކައިރި މަޑުކޮށްލިތާ ދެ މިނެޓުވެސް ނުވަނިސް ފުލުސް ދެ އޮފިސަރުން އައިސް ލައިސަންސް ދޭން ބުނި ކަމަށެވެ.

އަދި ލައިސަންސް ދިނުމުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓީ ކަމަށާއި، ދެން ކާރު ދުއްވޭނީ 48 ގަޑިއިރު ވަންދެން ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ވެސް އެ ޕޯސްޓުގައިވެއެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، އެއްވެސް އިންޒާރެއްނެތި ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ގުޅައި ކަންދިމާވިގޮތް ހިއްސާކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން އެމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އޭނާއަށް ގުޅާފައި، ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓީ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން ކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި، އެއަށް ރައްދެއްގެ ގޮތުން ފުލުސް އޮފިސަރުންގެ ބޮޑީ ކެމެރާ ބެލުމަށް އޭނާ އެދުނު ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"ޕޮލިހުން ގުޅާފައި ބުނީ ސީންއަށް ދިޔަ އޮފިސަރު ކައިރިން އަހާލުމުން، ތަކުރާރުކޮށް ބުނެގެންވެސް، ކާރު ނުނަގައި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓީ ކަމުގައި. ކޮންފަދަ ބޮޑު ދޮގެއްތޯ އޭ ބުނިން. އަދި ތިބޭފުޅުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބެލިޔަސް ކަންހިނގި ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ކަމަށް ބުނިން،" އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ޗީފް ސުޕްރިޑެންޓް އަހްމަދު ޝިފާން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓަކާއި ގުޅިގެން، އެފަރާތާ، ފުލުހުން ވާހަކަ ދައްކައި, ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އޮޅުން ފިލުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނެހެން، ރައްޔިތުންނަށް ސީދާގޮތުންދެވޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މުރާޖާކޮށް, ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ކުރަމުންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން،" ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ޑނދކސ

  ބަލަގަ އިންޒާރު ދިނުމެއް ނޯވޭ ކޮންމެހެން.. ހުއްޓުވާ ފުލުހެއްގެ އިޙްތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެއް އެއީ.. ރަނގަޅަށް ފިލާވަޅު ދަސްކޮއްބަލަ..

 2. ޑނދކސހަަ

  ބަލަގަ އިންޒާރު ދިނުމެއް ނޯވޭ ކޮންމެހެން.. ހުއްޓުވާ ފުލުހެއްގެ އިޙްތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެއް އެއީ.. ރަނގަޅަށް ފިލާވަޅު ދަސްކޮއްބަލަ..

 3. ޖިއަލް

  އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ގާނޫނެއްގަ ނެތް އިންޒާރުދީފަ ކަމަށް ލައިސަންސު ހިފާއްޓަން ޖެހެނީ،
  ފުލުހުން ނަސޭހަތެއްގެ ގޮތުން ރަނގަޅުކޮށްލަން ބުނަނ.ބަރާބަރަށްހެދީ

 4. ޖާބެ

  ކަމަކާ ނުލާ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭތޯ އެވެ، އަދި މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަތް އެމެރިކާފަދަ ގައުމުތަކުގައި ކާރުގަ ޑޭސަ ކެމެރާ ނުވަތަ އަމިއްލަފޯނުންވެސް ވީޑިއޯކިރެވޭ ރާއްޖޭގަ އަމިއްލަ ފަރުދަކު ވީޑިއޯކޮށްފިއްްޔާ އެވަނީ ޤާނޫނާ ޙިލާފް އަދި އަމިއްލަ ދިފާޢުގާއި ދެއްކޭނެ ހެއްކެއް ނޯވޭ، އަލައް ހުވާ ކުރާ މަޖުލީހުން މިގާނޫނައް ބަދަލް ގެންނަން ޖެހޭ

 5. ޕޮލި

  ސިންދިތާކައިރި 8:30 ގައި ކާރެއް މަޑު އޮތީމާ ބާރުބޮޑެއްނޫނޯ،ހެހެހެ

 6. މުހައްމަދު

  މީވަރަށް ދެރަކަމެއް މިހާރަކަށްއައިސް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ފުލުހުންނޭ ކިޔައިގެން މީހަކު ކިރިޔާ ލިޔެލާއިރަށް އެމައްސަލަ ބަލަނީ ނުވަތަ އެފުލުހަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ ނުވަތަ އެމީހާ އެދޭގޮތަށް ކަންކަން އިސްލާހް ކުރަނީ ކަމަށްބުނެ ނޫސްބަޔާން ފުލުސަ އޮފީހުން ނެރެނީ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިޙްތިރާމް ގެއްލި ފުލުުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މޯޓިވޭށަން ދައްވެ އާއްމުންނަށް އާހިރުގައި ގެއްލިން ވާނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ބޭނުމީ ޖަވާބުދާރީވާން ކެރޭ ލީޑަރުން ނޫސްބަޔާން ދޭ ވެރިންނެއް ނޫން