ދުނިޔެ

ފިލިޕީންސް އިން ވަރުގަދައަށް ސަރަހައްދު ދިފާއު ކުރާނެ: ރައީސް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ފާޑިނަންޑް މާކޯސް ޖޫނިއާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ކަނޑުމަތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޗައިނާއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ފާޑިނަންޑް މާކޯސް ޖޫނިއާ ވިދާޅުވީ އެގައުމުން "އަހަރެމެންގެ ކަންކަން ވަރުގަދައަށް ދިފާއު ކުރާނެ" ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ފިލިޕީންސްގެ ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އިހުތިރާމްކުރާ މީހުންނާ މެދު އަމަލުކުރާނީ ގާނޫނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބާ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޒިންމާގެ ދަށުން ކަމަށް މާކޯސް ދަސްވެނިވި އަސްކަރީ ކެޑޭޓުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މާކޯސް ވިދާޅުވީ، ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ދިފާއުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މެނީލާ އާއި ބެއިޖިންގ އިން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ހަމަނުޖެހުން ތައް ހޫނުކުރަމުން އަންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ފެންބަޑި ބޭނުންކޮށްގެން ޒަޚަމްވުމާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި، ފިލިޕީންސްގެ އުޅަނދުފަހަރަށް އަމާޒުކޮށް އަސްކަރީ ފެންވަރުގެ ލޭޒާއެއް އަދި ފިލިޕީންސުން ދެބަސްވާ ކަނޑުގެ މަގުގައި "ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއެވެ.

ފިލިޕީންސް، ބްރޫނާއީ، މެލޭޝިއާ، ޓައިވާން އަދި ވިއެޓްނާމުން ބުނާ ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަހަރަކު ތިން ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަތުރުކުރާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ޗައިނާއިން ދަޢުވާކުރެއެވެ. ޕާމަނަންޓް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނުން 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހުކުމެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޗައިނާއިން ދައްކާ ބޮޑެތި ވާހަކަތަކަކީ ގާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!