ދުނިޔެ

ޗައިނާގައި މަޖުބޫރީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 26 ޓެކްސްޓައިލް ކުންފުންޏެއް އެމެރިކާއިން މަނާކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންގެ އުއިގޫރު ލޭބާ ކޭމްޕްތަކާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގުދަންފަދަ 26 ޓެކްސްޓައިލް ކުންފުންޏެއް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ މަޖުބޫރީ ލޭބާ އެންޓިޓީ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޗައިނާގެ އެކި ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ ހެނާން، ޖިއާންގްސޫ، ހުބޭ އަދި ފުޖިއާން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޖުބޫރީ ލޭބާ އެންޓިޓީ ލިސްޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އަދަދު މިހާރު 76 ފަރާތަކަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތުރުކީވިލާތާއި އެހެނިހެން މައިނޯރިޓީން ދިރިއުޅޭ ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް މަޖުބޫރު ލޭބަރުން ބޭނުންކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ.

ޗައިނާގެ އަތްދަށުން މި ސަރަޙައްދުގެ ދިވެހީންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވީނަމަވެސް، އެޤައުމުން މިފަދަ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ދޮގުކޮށް، އެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުރިހާ ލޭބަރ ޕްރޮގްރާމަކީ ވެސް މި ސަރަޙައްދުގެ ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް އެޤައުމުން ބުނެއެވެ.

އުއިގޫރު ފޯސްޑް ލޭބަރ ޕްރިވެންޝަން އެކްޓް (ޔޫއެފްއެލްޕީއޭ) ގައި އާންމުގޮތެއްގައި ކަރާ ސަޕްލައިކުރާ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ޝިންޖިއާންގައި "މުޅިން ނުވަތަ ބައިބަޔަށް" އެތެރެކުރާ އިމްޕޯޓް ކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުން އެންފޯސްމެންޓްގެ ސަބަބުން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޝިޕްމަންޓެއް ވަނީ ފްލެގްކޮށްފަ އެވެ. އެހެންވީމާ، އެ ސަރަޙައްދުން އަންނަ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކަކީ، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުވާ ސާފު ހެއްކެއް ލިބެންދެން، މަޖުބޫރީ މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންޓިޓީ ލިސްޓުގައި ވަކި ކުންފުނިތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ވާއިރު، އެ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ނުވަތަ އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ފިނިޝްޑް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވަން ޖެހެ އެވެ.

ނިކްކީ އޭޝިއާގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސޯލާ ޕެނަލްގެ މުހިއްމު ރޯ މެޓީރިއަލްއެއް ކަމަށްވާ ކޮޓަން، ޓޮމާޓޯ އަދި ޕޮލިސިލިކަން ފަދަ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިތުރު ތަހުގީގެއް ފަށައިފަ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!