ދުނިޔެ

ޓައިވާންގެ އައު ރައީސަށް ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަލާމަތް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީ ވަނީ ޓައިވާނުގެ އަލަށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވި ރައީސް ލައި ޗިންގް-ޓޭ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ބެއިޖިންގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރައްވައި ، "ނިކަމެތި" ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޓައިވާނަކީ އަމިއްލަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ބުނާ ޗައިނާއިން ވަނީ ލައިއަކީ "ވަކިވެގަތް" މީހެއް ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް، މަޝްވަރާތަކަށް އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތައް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަހުން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން އާންމުގޮތެއްގައި ލައިގެ ނަން ސީދާ ނުނަންގަވާފައި ވާއިރު، ވޯޓުގެ ކުރިން އެ މީހުން އޭނާ ކުށްވެރިކޮށް، އިންތިހާބަކީ ހަނގުރާމައާއި ސުލްހައިގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރު ކުރާ އިންތިހާބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކަޒަކިސްތާނުގައި އޮތް ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަންގް ވިދާޅުވީ ޓައިވާނަކީ ޗައިނާއަށް "މައިގަނޑު މައްސަލަތަކުގެ މައިގަނޑު އަސާސް" ކަމަށާއި ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިގެ ސުލްހަ އަށް އެންމެ ހަލާކުވާ ސަބަބަކީ މިނިވަންކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވަންގްއާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ގައުމާއި ކާބަފައިންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ލައި ޗިންގް-ޓޭ އާއި އެހެން މީހުންގެ ހުތުރު އަމަލުތަކަކީ ނިކަމެތި އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ޗައިނާއިން "އެއްބައިވަންތަކަން" ހާސިލްކޮށް، ޓައިވާން "އަލުން މައިދާނަށް ގެނައުމަށް" އެއްވެސް ކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓައިވާނުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ވަކިވެގަތް މީހުން ތާރީޚުގައި ލަދުވެތިކަމުގެ ތަނބުގައި އެޅިގެންދާނެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގެ ބާރުގަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެރަށް ހަލަބޮލި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވުމާއި، އިސްތިއުމާރީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ނިގުޅައިގަތުމަކީ ޓައިވާނުގެ ހަރުކަށި ޑިމޮކްރެޓިކް އަގީދާއަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

ބެއިޖިންގެ އިސްތިގުލާލުގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އެމީހުންގެ މުސްތަގުބަލް ނިންމޭނީ ޓައިވާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ލައި ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ޖަޕާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޓައިވާނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާއިން ވަނީ ލައިއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުން އެމެރިކާއަށް ވެސް އަންގާރަ ދުވަހު ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!