ވިޔަފާރި

އިސްތަށިގަނޑު ނުރަވަނީތަ؟ ހައްލު މިއޮތީ!

ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ނުރަވުމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް އުމުރުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ބޮލުގައި ފުރަތަމަ ''ނަސީބުގެ ނުރަތައް'' ޖަހަނީ ރީތިކޮށް ހުރުމަށް އެންމެ މަސައްކަތް ކުރާ ފުރާވަރު ދުވަސް ވަރުއެވެ. ނަމަވެސް މުސްކުޅިވުމާ ހަމައަށް ނުރަ ނުފަޅާ ނަސީބު ވެރިއަކު ހުރެދާނެވެ.

ފުރަތަމަ ނުރައާ އެކު ނުރަ ފޮރުވަން ކުރަންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތް ނޭގޭނެ ޒުވާނަކު މަދުވާނެ ކަމީ ހަގީގަތެކެވެ. ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެކި މީހުންގެ ލަފައަށް އަހާ ފޭސްބުކާއި މީސްމިޑިޔާ އެކި މަންސަތައް ހާވާ ހަދައެވެ. މީހަކު ބުނި ބަހަކަށް އެކި ވައްތަރު އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމުން ނަތީޖާ ވަނީ އިތުރަށް ގޯހެވެ. މިކަމާ ވިސްނާ ވިސްނާ މީހާ ޑިޕްރެސްނާ ކުރިމަތި ވާފަަހަރުވެސް އާދެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު ނުރަވާ ނަމަ، ތޯތޯ ވާހަކަތައް އަޑު ނާހާ އާގަން އޮއިލް ގެ އަޒުމަ ބަލާލަ ބަލާށެވެ. މި ތެލަކީ އެތައްބަޔަކު ތަޖުރިބާކޮށް އެތައް ބައެެެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ތެލެކެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދި ކްރިމްސަން އިން ވަނީ މި ތެޔޮ މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފައެވެ. ތެޔޮ ގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ އެފަރާތުގެ ނަންބަރު، 7876906 ގުޅުއްވުމުން ނުވަތަ އެބޭފުޅުންނަށް މެސެޖަކުން އެކަން އެންގެވުން އެބޭފުޅުން އެދެއެވެ.. މިތެޔޮ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 149 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި މާލޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރ ކޮށްދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ލާމު، ގދ، ފުވައްމުލަށް އަދި އައްޑޫގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް 45 ރުފިޔާގެ ޗާޖްއަކާއެކު، ޕްރަޑަކްޓް ޑެލިވަރކޮށްދެއެވެ.

އާގަން އޮއިލް، ކާށި ތެޔޮ އަދި ސައިމަލުން އުފައްދާފައިވާ ހިބިކަލް ހެޔަރ ޓްރީޓްމެންޓް އޮއިލްއަކީ އެއް ތެލުން ގިނަ ބޭނުންތަކެއް ކުރެވޭނެ ތެލެކެވެ. ނަމަވެސް މި ތެލުގެ ޚާއްސަ ކަމަކީ މިތެޔޮ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން، ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ނުރަވުމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްތަށި ފޭބުމަށް މި ތެލުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އަދި އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޑު ވަރުގަދަކޮށްދީ، ހަންފޮޅުންވެސް ރަނގަޅުކޮށްދެއެވެ.

ބޭނުން ކުރައްވާނެ ގޮތް:

ބޮލުގެ ނާށިގަނޑާއި ހަމަޔަށް ދާ ގޮތަށް ބޮލަށް ތެޔޮކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. އަދި އިނގިލީގެ ކުރިން ބޮލުގައި މަސާޖު ކޮށްލާށެވެ. ނިދުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ނިދަން އަރަން ވެގެން މިކަން ތަކުރާރުކޮށްލާށެވެ. މިތެޔޮ ބޭނުން ކުރައްވާނީ ދުވާލަކު ދެފަހަރުއެވެ.

ކްރިމްސަން އިން ވިއްކާ އިތުރު ޕްރަޑަކްޓްތައް ބަލާލުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ!

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!