ޚަބަރު

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތެއްގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޒިޔާދަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ޒިޔާދު އަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ގެ އޮފީހަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭސީސީން އެމައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވަނީ އިއްޔެ އެވެ.

ޑރ. ޒިޔާދުގެ އިތުރުން އެ މައްސަލައިގައި އޭރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންޑޯމަންޓް ސެކްޝަންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި، އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސައީދު ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ވެސް އޭސީސީން ވަނީ ފޮނުވައިފައެވެ.

އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ޒިކުރާ މިސްކިތް ބޭނުން ކުރެވޭވަރަށް އެމިސްކިތުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރައީސް އޮފީހަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބެނީސް، ތިން ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާ އެ ތިން ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް އެންމެ ލުއި ގޮތް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެ ޕްރޮސެސްއަކީ ކޮމްޕެޓިޓިވް ޕްރޮސެސްއެއްކަން ދައްކަން ކަމަށް ތަހުގީގަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި އެއިރު ހުންނެވިއިރު ރައީސް އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާއިރު އެޕްރޮޕޯސަލް ތަކަކީ ކިހިނެއް ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑްތަކުން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!