ލައިފްސްޓައިލް

ޖިންސާއި މިންތީގެ ތަފާތު އެނގޭތަ؟

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ޖިންސަކީ އިނގިރޭސި ބަހުންނަމަ "ސެކްސް" އެވެ. އަދި ދިވެހި ބަހުން މިންތި ބޭނުން ކުރެވެނީ "ޖެންޑާ" އަށެވެ. ޖިންސާ މިންތީގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ ޖިންސަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދުމުގައި ހުންނަ ސިފަތަކެކެވެ. އެއީ ޖިންސީ ގުނަވަންތަކާ ހޮމޯންސްގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން ތަފާތު ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކެވެ.

މިންތިއަކީ ޢިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި ޘަޤާފީގޮތުން އަހަރުމެން އިންސާނުން އުފައްދައިގެން އުޅޭ ކަންތައް ތަކެވެ. މިންތީގެ ސިފަތައް ގުޅިފައި ހުންނަނީ ޖިންސާކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މިންތީގެ ތަފާތުތަކަކީ ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވީތީ އައުން ލާޒިމު ތަފާތުތަކެއް ނޫނެވެ.

އަހަރެމެން ޢިޖްތިމާއީ ގޮތުން އުފައްދައިގެން މިއުޅޭ "މިންތީގެ" ސަބަބުން އަންހެން ފިރިހެން ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތުތައް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. "ފިރިހެން ކުދިން ނުރޯނެ" "ފިރިހެން ކުދިންނަށް ތަދެއް ނުވާނެ" ފިރިހެން ކުދިން ބިރެއް ނުގަންނާނެ" "ކަނޑު މައްޗަށް އެރިޔަސް ފިރިހެން ކުދިން ބޮލެއް ނާނބުރާނެ" މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހަރެމެންނަށް އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ތަފާތު ކުރެވޭތަން އާދެއެވެ.

މިތަފާތުތަކީ އަސްލު ޖިންސީ ގޮތުން އަންނަ ތަފާތުތަކެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަހަރެމެން އެންމެ ކުރިއްސުރެ ދެކެމުން ގަބޫލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތެކެވެ. އުސޫލެކެވެ. ހިތްވަރުގަދަކަމާ، ކެރުންތެރިކަމާ ބާރުގަދަކަން އެއީ ފިރިހެންވަންތަ ސިފަތަކެއްކަމަށް އަހަރުމެން ގަބޫލުކުރަމުއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަސްލު އެކަންތައް އޮންނަންވާނެ ގޮތް ހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ތަދު ނުވާނެހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެން ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިތް ބަލި ކުދިން ނުތިބޭނެހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ނުވަތަ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖަކުވެސް ހުރެދާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ކަނޑު މައްޗަށް އެރުމުން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ބޯ އަނބުރައިފިނަމަ އެއީ އެ ކުއްޖާގެ ފިރިހެންވަންތަކަމަށް އުނިކަމެއް ގެނުވާ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟

އަނެއްކޮޅުން ބަލާއިރު ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ޚާއްސަކޮށް ކެއްކުމާއި، ގޭތެރޭ ސާފުކުރުމާއި، އެއްޗެހި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް އަންހެނުންނަށް ނުވަތަ އަންހެން ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކަންކަމަށް މިވަނީވެފައެވެ. ހައިރާން ވާވަރު ކަމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލައަށް ކާ ތަށި ދޮވެލުމުގެ ޒިންމާވެސް ފިރިހެން ކުދިންގެ ބޮލުން ނަގައި އަހަރުމެން މިއަޅުވަނީ ގޭގައި އުޅޭ އަންހެން ވެރިންގެ ބޮލުގައެވެ. ތިމާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި ހަޑިވެ ގޮނޑަކަށް ވިޔަސް އެތަން އަމިއްލައަށް ސާފުކުރުމަކީ ފިރިހެން ކުދިން ކުރުން "ހުތުރު" ކަމެކެވެ. އިންސާފަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ކުއްޖާ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ، އަދި ކިއެއްތަ ބައެއް ފަހަރަށް ކުއްޖާ ވިހުމުގެ ކުރިންވެސް އަހަރުމެން މިންތީގެ ތަފާތުތައް ގެންގުޅެން ފަށަމުއެވެ. ބަނޑުގައި އޮތީ ކޮން ޖިންސެއްގެ ދަރިއެއްކަން އެނގޭ ހިސާބުން އެދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ އަންނައުނާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ގަންނަން ފަށައެވެ. ފިރިހެން ކުއްޖެއްނަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ގަންނާނީ ނޫކުލައިންނެވެ. އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ފިޔާތޮށިކުލައިންނެވެ. ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ފިޔާތޮށިކުލަ ރީތި ނުވާނެއޭ އެއީ ކާކު ބުނި ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ؟ އަންހެން ކުދިންގެ ތެރޭގައިވެސް ފިޔާތޮށި ކުލައަށް ވުރެ ނޫކުލަ ރީތި އެތައް ކުދިންނެއް އުޅެއެވެ. ވީއިރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިންތިއަކީ ކާކު ކޮން ބޭނުމެއްގައި ފަރުމާ ކޮށްގެން އުޅޭ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

  1. އަޝްރަފް

    ޝިފާއުގެ މި ލިޔުން ވ ކަމުދޭ
    ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާ މެދު ހިތް ހަމަ ޖެހޭ
    ތަފާތު ނަޒަރުތަކުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރަން ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ތި ކުރަނީ ވަރުގަދަ ޚިދުމަތެއް.
    ހިތްވަރުދީ ސާބަސް ދެން