ބޭރު ދުނިޔެ

“ޖަހާށޭ ޖަހާށޭ” ގޮވާ އަޑަށް މީހަކު ބިރުން ގުޅީ ފުލުހުންނަށް !

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

މިއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހިނގާފައިވާ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުން މިޚަބަރު ފެނި ވަރަށް ކަންބޮޑުވި ނަމަވެސް މި ލިޔުން އެއްކޮށް ކިޔާލުމުން އަދި މިކަމުގެ ހަގީގަތް ފަޅާ އަރާ ހިސާބުން ނުހީ ނުހުރެވޭނެކަން ގައިމެވެ. އެހާމެ މަޖަލެވެ.

ފުލުހުންނަށް ގުޅި މީހާ އުޅެމުން އަންނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީގައީ އުޅުނު ބަޔަކު މާ ބާރަށްޖަހާށޭ ޖަހާށޭ، ނުކެރޭނޭ ޖަހާކަށްމިފަދަ މޭރުމަކުން ހަޅޭ ލެވި އަޑަށް މި މީހާ މާ ބޮޑަށް ބިރުގަތީއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތަކީ މާރާމާރީ ފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގުން އާންމު ޤައުމެކެވެ.

އެއީ ބުދަ ދުވަހެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ރޭގަނޑު 8:30 ވާން ކައިރި ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ހަމަހިމޭން ވެފައިވި ވަގުތެއްގައި ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރަށް އަދި އެހާމެ ރުޅި އައިސްހުރެ ދެތިން މީހަކު ހަޅޭލަވަން ފެށީ “ޖަހާށޭ ޖަހާށޭ، ނުކެރޭނެ ޖަހާކަށްމިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް ހަގީގަތުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހައިރާންވެ ބިރުގަންނާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ތިރީ ފަންގިފިލާގައި އުޅޭ މީހާ އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއްނެތި ގުޅީ 911 އަށެވެ. އަދި ބަޔަކު ބަޑި ބޭނުން ކޮށްގެން އެގޭގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި، މާރާމާރީ ހިންގާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ. ހާސް ވެފައި ހުރިވަރު ބޮޑުކަމުން ވާނުވާ ބަލަން ދާން ވެސް އޭނާ ހިތަކަށް ނޭރިއެވެ. ފުލުހުންނަށް ގުޅުމަށް ފަހު އޭނާ ގޭގެ ދޮރު ރަނގަޅަށް ތަޅުލައި އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދިއެވެ.

މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ފުލުހުން އައެވެ. އަދި ސަމާލުވެ ހުރެ އަޑުގަދަވީ ފަންގިފިލާގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހިއެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނުނު މަންޒަރަކުން ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ހައިރާންވެއްޖެއެވެ. އަދި އެ މަންޒަރު ދެއްކުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ދިރިއުޅޭ މީހާވެސް އެތަނަށް ގެނައެވެ. މަންޒަރު ފެނުމާއެކު އޭނާ އަދި ފުލުހުން ވެސް ފެށީ ހޭނށެވެ. ދޮރު ހުޅުވި މީހުން ތިބީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ.

ހަގީގަތުގައި މީހަކު ބަޑި ޖަހާތީ ނުވަތަ މާރާމާރީއެއް ހިންގާތީ ބަޔަކު ހަޅޭލަވަނީއެއް ނޫނެވެ. “ހޮކީކުޅޭތީ ނެގި ފޯރީގެ އަޑެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުކުޅޭތީ ބޯޅަ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ޖެހުމަށް މި މީހުންޖަހާށޭ ޖަހާށޭގޮވީއެވެ. އަދި އަނެއްބަޔަކަށް ދެރަބަސް ދިނުމަށްނުކެރޭނެޔޭ ޖަހާކަށްގޮވަމުން ވެސް އެ މެޗުގެ ފޯރި އިތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ.

މިއީ މެޗެއްގެ ފޯރި ނެގުމަށް ބަޔަކުޖަހާށޭ ޖަހާށެގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހަކަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް މާނަ ދޭހަވެގެން ބޭރު ގައުމެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. މިފަދަ ކިތައް ހާދިސާ ހިނގާފައި ހުންނާނެ ބާއެވެ؟ ޚުދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ފުލުހުން ހާޟިރު ނުކުރިއެއް ކަމަކު މިފަދަ ހާދިސާ ހިނގާފައި ހުރުން ވަރަށް ގާތެވެ.

  1. މާމަ

    ލޮލް