ރިޕޯޓު

ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ދުލުން: މުޅި ހަޔާތުގައި މިގެންދަނީ އެކަމުގެ ވޭން ތަހައްމަލް ކުރަމުން!

ދެން އެމްވީ

(ޙާދިސާގެ ފުރަތަމަ ބައި) https://dhen.mv/2822

ގެއަށް އައިސް ވަތްއިރު މަންމަ އިނީ ސިޓިން ރޫމްގައެވެ. މަންމަ ގާތުގައި ދައްތަ އިނެވެ.

ރޮމުން ގިސްލަމުން ގޮސް މަންމަގެ ހިމާޔަތަށް އެދެވުނެވެ. "މަންމާއެވެ. ބޭބެ ވަރަށް ގޯހެވެ." ކިރިޔާ ބުނެވުނީ މި މިންވަރަށެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ މޫނުމައްޗަށް އެރީ މަންމަގެ އަތްތިލައެވެ.

ޒަހަމްވެ އަދި ކުދިކުދިވެގެން އައި އަހަރެން ހިމާޔަތްކުރާ ހިމާޔަތްތެރީންގެ ފަރާތުން ވެސް ލިބުނީ ހިޔާނަތެވެ. ލޯތްބާއި އަޅާލުން ދޭ ލޯބިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނީ ނަފްރަތާއި އިތުރު ވޭނެވެ.

އަހަރެންގެ ހިތް އިތުރަށް ޒަހަމް ވާކަށް ނެތެވެ. ކުދިކުދިވެ ފަޅައިގެން ގޮސްފިއެވެ.

މަންމަގެ މޫނުމަތީގައި ހުރީ ރުޅިވެރިކަން އަހަންނަށް ފާހަގަވިއެވެ. އަހަންނާއި ދިމާލަށް މަންމަ ބުނީ 'އަމިއްލައަށް ވިޔާނުދާ ގޮތްގޮތަށް އުޅެފައި އަދި އެހެންމީހުން ގޯހޭ އެބަ ކިޔައެއް ނޫންހޭ، ދެން ދުވަހަކުވެސް ބޭރަކަށް ނުދެވޭނޭ' މިހެންނެވެ. މަންމަގެ މޫނުމަތީގައި ހުރީ ރުޅިވެރިކަން އަހަންނަށް ފާހަގަވިއެވެ.

އަހަންނަށް ލިބިފައިހުރި ވޭނުގެ އިތުރުން ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. ހިމާޔަތެއް ، އަޅާލުމެއް ނުލިބުނެވެ. އިތުރަށް އެއްޗެއް ނުބުނެ އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީމެވެ. ރޯންވީ ކަމެއް ވެސް ނޭނގިފައެވެ.

ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް އަހަންނަށް ސާފު ކޮށްދިނީ އަހަރެންގެ ދައްތައެވެ. ދައްތަ ބުނީ އަހަރެން ގެއަށް އައުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ބޭބެ ގުޅިކަމަށެވެ. އަދި އަހަރެން ފިރިހެނަކާއެކު އެގޭ ކައިރީގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސް އަކުން ނިކުންނަނިކޮށް ފެނުނު ކަމަށާއި އެކަމާއި އެއްޗެއް ބުނުމުން އަހަރެން ބޭބެއާއި ޒުވާބުކުރި ކަމަށް ބުނި ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ބޭބެ ރުޅިއައިސްގެން އަހަރެން ގައިގައި ޖެހުމުން، ބޭބެ ކުށްވެރިކޮށްފައި މަންމަ ކައިރީ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނިކަމަށް ދައްތަ ކިޔައިދިނެވެ.

ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އަހަންނަށް ސާފުވީ އެވަގުތުއެވެ. މުޅި ގައިގައި އެވަގުތު އެޅި ވޭނަށްވުރެ، މަންމައާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ނުދިނުމުން ލިބުނު ހިތާމަ ބޮޑުވިއެވެ. ރުޅިވެސް އަންނަން ފެށިއެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން ނިންމީ އެވާހަކަ އެކަކަށްވެސް ކިޔައި ނުދިނުމަށެވެ.

ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދަމުން އަހަރެންގެ އުމުރުން 19 އަހަރުގައި އަލަތު ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވީމެވެ. އެއީވެސް މަންމަގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.
ކައިވެނި ކުރަން ރަން ކިޔަން އޮތް ދުވަހު ބޭބެ އަހަރެމެން ގެއަށް އައެވެ. އަދި ބޭބެއަށް ކުރެވުނު ކަންތަކަށް މާފު ކޮށްދިނުމަށާއި އެކަންތައް ސިއްރު ކޮށްދޭން ވެސް އެދުނެވެ. އަހަރެން މާފު ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އަލަތު ފިރިމީހާއަށް އެވާހަކަ ކިޔައިދޭނެ ކަމަށް ބުނީމެވެ. އެއީ އެހެން ނޫންނަމަ ކައިވެންޏަށްފަހު އަހަރެންގެ ''އެއް ހަގީގަތް'' ފިރިމީހާ އަށް ކޮންމެހެން ވެސް އެނގޭނެތީއެވެ. އަދި އެކަން ސިއްރު ނުކުރެވޭނެތީ އާއި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް އަހަންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ އެވެ.

އެވާހަކަތައް ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާއަށް ކިޔައިދިން ނަމަވެސް ބޭބެއަށާއި ބޭބެގެ އާއިލާއަށް އެއްވެސް ދެރައެއް ދޭން އަހަރެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުނީމެވެ.

އަހަރެންގެ ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާއަށް ހަގީގަތް ކިޔައިދިނުމުން އޭނާ ބޭބެދެކެ ވަރަށް ރުޅި އައެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ވެސް ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް މަންމައަށާއި އާއިލާގެ އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށްވެސް ދެރައެއް ދޭން ބޭނުންނުވާތީ އެކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ވާހަކަ ބުނުމުން ފިރިމީހާވެސް ނިންމީ ދެން މައްސަލަ ހުށަނާޅާ އެކަންތައް ހަނދާން ނައްތާލާށެވެ.

ނަމަވެސް ރޭޕަކީ ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއަކީ އެހާ ފަސޭހައިން ހަނދާން ނައްތާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެޢަމަލު ހިނގާ ވަގުތާއި އޭގެ ފަހުން ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުނު ނަމަވެސް ރޭޕަކީ މުޅި ޙަޔާތުގައި އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަމާއި ވޭން އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަހަރެންގެ ބޭބެ އަހަރެންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލުން ވެގެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށާއި ފަހުން ކުރި ކައިވެންޏަށް ވެސް އަސަރު ކުރި ކަމަކަށެވެ. އަހަރެންގެ ގައިގައި މީހަކު ގާތްކޮށް އިނގިލިކުރި ޖައްސާލިޔަސް ހަނދާންވަނީ އެހިތްދަތި ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންގެ ފިކުރުތައް ބިރުވެރިކަމާއި ހިތްދަތިކަމަށް ދަތުރުކުރަން ފަށައެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ކުރި ދެ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅުނެވެ.

މިއަދު އަހަންނަކީ އެކަނިވެރި މައެކެވެ. އަހަރެންގެ އެކަނިވެރިކަމާއި މާޔޫސީކަމަށް ތަސައްލީއެއް ލިބެނީ އަހަރެންގެ ކުދިންގެ މައުސޫމް ހީލުންތަކާއި އެކުދިންގެ މުސްތަގުބަލަށް ކުރާ ފޮނި އުއްމީދުންނެވެ. އަހަރެންގެ މަގުސަދަކީ އަހަންނަށް ލިބުނު ފަދަ އަނިޔާއެއް އަހަރެންގެ ދަރިއަކަށް ވެސް އަދި އެހެން އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ނުލިބުމެވެ. އަހަރެންގެ އަބަދުގެ ދުޢާއަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!