ޚަބަރު

އަލުގަނޑު މިއުޅެނީ ބަލިވެ، ރަނގަޅުވިހާ އަވަހަކަށް ބައްދަލުކުރާނަން: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ބައިވެރިނުވެވުނީ ސިއްހީ ހާލަތު ތަން ނުދިނުމުން ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ކޮވިޑް-19ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދައިގެން މަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިރޭ މަބްރޫކް ނުފެނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސުވާލުއުފައްދާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މަބްރޫކް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަ ކޮށް ބަލިކޮށް އުޅޭތީ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އަޑަށް ލުޔެއް ދޭން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް އަވަހަށް ތިޔަބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާނަން." މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!