ކުޅިވަރު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

މާލެ އިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހާ އާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ހުރި މީހަކާއި ސެކަންޑްރީ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިހުރި މީހަކު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުރުމުން އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ގެ ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!