ޚަބަރު

އުސޫލުން ބޭރުން އެލަވަންސް ނުނަގަން އައިއޭއެސް އަށް އެންގުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ބޭރުން އިތުރު އެލަވަންސެއް ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން އައިއޭއެސްއަށް އަންގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ) އިން އައިއޭއެސް ގެ މުސާރައިގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އެވެ. ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލަނިކޮށް، އައިއޭއެސްގެ ޚާއްސަ ރިވިއުއެއް ހަދަން ރައީސް އޮފީހުން އޮޑިޓް އޮފީހުގައި އެދުމުން ކުރި އޮޑިޓަށް ވެސް ކޮމިޓީން ބެލި އެވެ.

މިމައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައި މިވަނީ އިތުރު ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިންތައް މާކެޓަށް ނުކުމެ އައިއޭއެސް އިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ފްލައިޓްތައް ވަރަށް މަދުވެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިމައްސަލައިގައި އައިއޭއެސް ގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވެސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!