ޚަބަރު

އެމްއޭސީއެލްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތަކެއް ލޭހަދިޔާކޮށް އިންސާނިއްޔަތުގެ ނަމޫނާ ދައްކައިފި

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގަމުން ގެންދާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް އިއްޔެ ލޭ ހަދިޔާކޮށް އިންސާނިއްޔަތުގެ ނަމޫނާ ދައްކައިފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން އިއްޔެ ބޭއްވި ލޭހަދިޔާ ކުރާ ކެމްޕޭނުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 50 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. "އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވާ" ނަމުގައި ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ކެމްޕެއިން އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް ފައްޓަވާ ދެއްވާފައިވާއިރު މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 5:00 އާ ދެމެދުއެވެ.

އެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅޭގޮތުން އެެމްއޭސީއެލްގެ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން އަރީފު، އޮންލައިން ނިއުސް "ސަން" އާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބުނެފައި ވަނީ މި ކެމްޕޭނަށް އެމްއޭސީއެލް ގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ހަތް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ 50 މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވާފައި ވާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ. މި ކެމްޕެއިންގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ލޭ ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވާ ދަތި ތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކޭމްޕުތައް އެހެން އިދާރާތަކުން ބޭއްވުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!