ޚަބަރު

މާމެންދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކި ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް

ގއ.މާމެންދޫގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި، އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ސަބަބު ހާމަ ކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ، ޝުކޫރުގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ގއ. ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިނގި ދުވަހު އެ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި، ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލާއެކު ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ވަކިން ބައްދަލު ކުރައްވައި އޭނާ ދިން ސިޓީ އުރައަކާ ހަވާލު ވެފައިވާކަން ސާބިތު ވުމުން ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ގއ. ވިލިނިގިލީގެ ގެއެއްގައި އޮތް ބައްދަލު ވުމެއްގައި، ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންތަކަކާއެކު، ޝުކޫރުވެސް ބައިވެރިވެ އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި ވަކި ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރާކަން ހާމަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ވޯޓް ހޯދުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމައެހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވިލިނގިލިގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ، ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާ ވަކި ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓް ހޯދައި ދިނުމަށް އެދިފައި ވާކަމަށް ސާބިތު ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޝުކޫރު ކުރި މި އަމަލުތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 154 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމާ އެކަށީގެން ނުވާފަދަ އަމަލުތަކެއްކަމަށް ވާތީ، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 32-1 (ހ) ގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!