ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން)

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސަކަށް ހުސެއިން ރިޒާ އިންތިހާބުކޮށްފި

އަބްދުއްރަހީމާއި ރިޒާ ޖޭއެސްސީ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ދެ ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަނީ

އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނިސްބަތް 2.3 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެއްޖެ

މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމްގެ މަޤާމުގެ ދަރަޖަ ދަށްކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމް

ޤާޟީ ފަރުހާދު ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާ ކަމަށް ނިންމަވައިފި

ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަހްމަދު އަކްރަމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ރަފީޢުއްދީންގެ އިތުރު ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ފަނަރަ ކޯޓަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަނީ

''މަހާޒުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން''

ދެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމަވައިފި

ޢާންމުން ބޭނުންވަނީ ސިޔާސީ މީހުން ޖޭއެސްސީން ބޭރުކުރަން

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން މަދުކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާދެއްވައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު ވެސް ޖޭއެސްސީ އިސްލާހުކުރާ ބިލު ހުށަހެޅުއްވޭ ގޮތެއް ނުވި

ޖޭއެސްސީގެ ޤާނޫނަށް ތިންވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ