ޚަބަރު

މާލޭގައި ކުއްޔަށްއުޅޭ ރައްޔިތުން- މި ނޫން ގޮތެއް ހަމަ ނެތީބާ؟

އާބާދީގައި 557,426 މީހުން ދިރިއުޅޭ މާލެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށެވެ. ބޭނުންވާ  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ މަގު ފަހި ވަނީ މާލެ  އިންނެވެ. ބޭސްފަރުވާއިން ގޮސް މަތީ ތަޢުލީމަށް  ބެލި ކަމުގައި ވިއަސް މެއެވެ.އާންމު ރަށް ރަށުން  ނުލިބޭ ވަސީލަތްތައް ލިބެއެވެ.ރަށްރަށުން ގަންނަން  ނުލިބޭ ގިނަ އެއްޗެހި ލިބެނީ މާލެއިންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަން އެންމެބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ރައްޔިތުން ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު، މާލޭ ސިޓީގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު އިންތިހާއަށް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. ކާރުބާރު ބޮޑު މި ތޮއްޖެހިފައިވާ  މާލެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިފިނަމަ ފެންނަ  މަންޒަރު  ކިތަންމެހާ ވެސް ދެރައެވެ.

ކުއްޔައް ތަންތަން ހިފައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ  ދިރިއުޅުން ހުންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާ  ހިންގާށެވެ. އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ނަގަމުންދާއިރު،އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޮޑެތި އަދަދުތައް ނަގަމުން ދެއެވެ. ދާ އޮހޮރުވައިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ  އާމްދަނީ ހަރަދުކުރަން މި ޖެހެނީ މިކަމަށެވެ. އެންމެ  އާދައިގެ އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް މި ލިބެނީ  އެންމެ ކުޑަ ވެގެން 10000ރުފިޔާއަށެވެ. ކުއްޔަށް  ނަގައިގެން ތަނުގެ ފެން ބިލް، ކަރަންޓް ބިލް  ހަރަދަށް އިތުރުވެއެވެ.އެއީ އަދި ކެއުމުގެ ހަރަދު  ނުލައެވެ.

މާލޭގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ނަމަވެސް،  ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ހާސިލުކޮށްގެން ޑިގްރީއާ ހަމަޔަށް  ކިޔަވައިގެން ތިބޭ ކުދިން މި ޖެހެނީ ސެޓްފިކެޓް  ހިފައިގެން ގޭގައި ތިބޭށެވެ.8 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް  ކޮށްގެން ވެސް ގިނަ ތަންތާ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މި ލިބެނީ 5000، ނުވަތަ 7000 ރުފިޔާއެވެ.  މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް މީ ހަމަ  އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫނެވެހުރިހާ ހަރަދަކަށް  ކަނޑާލައިފައި ދެން އިތުރަށް ބޭނުން ކޮށްލާނެ  އެންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް އަތަކު ނޯވެއެވެ.

ކުދިން ބައިތިއްބާ ގޭގެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު  އެކަން ވެސް މިހާރު ކުރަނީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއްގެ  ތެރެއިންނެވެ. ކުއްޖެއްގެ އަތުން 3000 ނުވަތަ  3500 ރުފިޔާ މަހަކު ނަގައެވެ. ކުޑަކޮޓަރީގައި  މަދުވެގެން 6 ވަރަކަށް ކުދިން ދިރިއުޅެއެވެ. ކެއިން  ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލޭއިރު އަމިއްލަ  މިނިވަންކަމެއް ނޯވެއެވެ. މި ދައްކަނީ ރަށްރަށުން ކިޔަވަން މާލެ އަންނަ ކުދިންގެ ވާހަކައެވެ. ފޮނި  އުންމީދުތައް ދެކިގެން ދަރިފުޅު މާލެ ފޮނުވަނީ މަތީ  ތައުލީމު ހާސިލްކޮށް ދިނުމަށެވެމައިންބަފައިން ރަށުގައި ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ލިބޭހާ ލާރި ދަރިފުޅުގެ ހަރަދަށް ފޮނުވާއިރު މިއީ މި ކުދިން އުޅެން ޖެހޭ ހާލެވެ.

ލިބޭ އާމްދަނީން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލަންޖެހޭ އެއްޗަކީ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ކުއްޔެވެ.  މިކަމަށް ލުއި ގޮތެއް ފެންނާނެ ދުވަހަކަށް މާލޭގައި  ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދާއިރު  މިކަމަށް އެއްވެސް އަލިމަގެއް އަދި ފެންނާކަށް  ނެތެވެ.

  1. ޢަލީ

    ސަރުކާރުން މިކަމަށް ވިސްނާ ދާއިމީ ހައްލެއް ނުހޯދާ ރައްޔިޔުން ގަނޑަތަޅުވަނީ ހަމަގަސްތުގައި ބޮލުގެއެއްޗެއް ހަދައިގެން ވެރިކަން ދިފާއުކުރުން….