ލައިފްސްޓައިލް

މޯބައިލް ފޯނުގައި ކޫރު ގިނައީތަ؟ މިކަންކަން ކޮށްލާ!

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

މޯބައިލް ފޯނަކީ ގިނަ މީހުން ވަރަށް ލޯބިން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނުގައި ކުޑަ ކުޑަ ކޫރެއް އެޅި ނަމަވެސް އެކަމާ ހިތް ނުތަނަވަސް ވާމީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއޮތީ ތިކަމަށް ވެސް ހައްލެކެވެ.

ކޮލްގެޓު ބޭނުން ކޮށްލާށެވެ. މިހެން ބުނީމަ "ގޯޕީ ބަހޫ" ހެދިހެން ދޮވެލާނީ އެއް ނޫނެވެ. ކުޑަ ވަރެއްގެ ކޮލްގެޓުކޮޅެއް ލައިގެން ސްކްރީން ރަނގަޅަށް ފޮހެލާށެވެ. އެއަށް ފަހު "ވެޓް ޓިޝޫ" ނުވަތަ ފޯކޮށްލާފައިވާ ފޮތިކޮޅަކުން އުނގުޅާފައިވާ ބޭސްތައް ފިލުވާލާށެވެ.

މިދެންނެވި ގޮތުން ފޯނުގައިވާ ކޫރުތައް އެއްކޮށް ނެތިގެން ދަނީއެއް ނޫނެވެ. އެެހެން ނަމަވެސް އެކޫރުތައް ފެންނަން ހުންނަ މިންވަރު ކުޑަ ކޮށްދެއެވެ. އަދި ފޯނު އައު ވައްތަރު ޖެހުމަށް އެހީވެދެއެވެ.

މިއީ އަތުން އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ނުކޮށް ފޯނުގެ ސްކްރީނުން ކޫރުތައް ފެންނަ މިންވަރު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފޯނުގެ ސްކްރީނު ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވާނަމަ ކޮލްގެޓު ލައިގެން އެ ފިލުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އަދި ފެންނަ މިންވަރު ކުޑައެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އިސްވެދިޔަ ކަމަކީ ހަމައެކަނި ކުދި ކުދި ކޫރުތައް ފެންނަ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމެވެ. އަދި ފޯނުގެ އިތުރުން އަވި އައިނުގައި ހުންނަ ކުދި ކޫރުތައް ވެސް ފެންނަ މިންވަރު ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!