ލައިފްސްޓައިލް

ގުދުރަތީ ގޮތުން ތުންފަތް ރީތިކުރަން ބޭނުންތަ؟ މިކަން ކޮށްލާ!

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ތުންފަތް ރީތިކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބި ކުރާ ކަމަކީ ދޮގު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތުންފަތް ކަޅުކޮށް ހުރުމުން ތުންފަތް ރީތިކޮށް ފިޔާތޮށިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރެއެވެ. އެފަދަ މީހުން މިކަންކަން ކޮށްލާށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަތް އުނގުޅުމަށްފަހު ތުންފަތުގައި ވެސް ރަނގަޅަށް ބުރުސް އުނގުޅާލާށެވެ. އަދި މިހެން ދެތިން މިނެޓު ވަންދެން އުނގުޅާލުމަށް ފަހު ދޮވެލާށެވެ. އެހިސާބުންވެސް ތުންފަތުން ރީތިކަން ފެނިގެން ދާނެއެވެ. ތުންފަތް ރަތްވާނެއެވެ. ރީތި ވަރަކަށެވެ.

މިއީ އަދި އެއްގޮތެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ލުނބޮޔާއި ހަކުރެވެ. ލުނބޯ ފަޅި ކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ހަކުރުކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު އެ ހަކުރުތައް ވިރެންދެން މަޑުމަޑުން ތުންފަތުގައި ހާކާލާށެވެ. ވަގުތުން ވެސް ތަފާތު ފެނިގެންދާއިރު، މީގެ ދާއިމީ ތަފާތެއް ފެންނާނީ ހަފްތާއެއް ވަންދެން މިފަދައިން ކަންތައް ކުރުމުންނެވެ.

އަދި ކުރިން ދަންނަވާލި ދެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށްފަހު ވެސް ތުންފަތުގައި "ލިޕް ބާމު" ނުވަތަ "ވަސްލިން" ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ތުންފަތް ހިކުމުން ސަލާމަތް ކޮށްދީ ތުންފަތް "މޮއިސްޗާ" ކުރުމެވެ. ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ނަމަ އަޖުމަ ބަލާލާށެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ތުންފަތުގައި އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކުލަތައް ޖައްސާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!