ޚަބަރު

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ދިޔަ 92 އަހަރުގެ މީިހެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ދިޔަ 92 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަން އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މުސްކުޅި ބަލީގައި މިރޭ 92 އަހަރު މީހަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވިކަން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ޕޮލިސް އެންޑް އިސްޕެކްޓްރޯޑްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ކޮން ކުށެއްގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައިއެއްނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!