ޚަބަރު

ޝިފާޒް ސަޢީދަށް: ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ސަޢީދަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުކޮށްފައިވޭތޯ؟

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މިހާރުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުކޮށްފައިވޭތޯ،ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝިފާޒު ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރި 800 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ހަރުގެތަކެއް އަޅަން ހަރަދުކުރި ފައިސާ ކަމަށް މެމްބަރު ސައީދު ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޝިފާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެއިރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ނުހިމަނައި މެމްބަރު ސައީދަށް ހަރަދުކުރީ ކިހާވަރެއްތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!