ޚަބަރު

އިހަވަންދޫގައި ފިހާރައެއް ފަޅާލައި 25،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ހއ.އިހަވަންދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި 25،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިހަވަންދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެ ފިހާރައިން 25،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާއިރު، މި މައްސަލަ އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!