ދީން

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: 20 އަހަރު ކުރިން ފެނުނު ހުވަފެނެއްގެ ތަޢުބީރަކީ އެކަނިހުރެ ތަވާފް ކުރުން ، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދިޔައީ މިއަހަރު

ﷲއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ. ވާށޭ ވަހީ ކުރެއްވުމާއެކު އެކަމެއް ވެދެއެވެ. ފަހެ އެކަމަކީ އިންސާނުންގެ ބުއްދިއަށް ޤަބޫލު ކުރަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ.

މިއީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން މީހަކަށް ފެނުނު ހުވަފެނެއް މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ޙަޤީޤަތަކަށްވި ވާހަކައެވެ. މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން އެއީ ޤަބޫލު ކުރަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވިޔަސް ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ވަނީ މި ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެފައެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެ ވޮޑިގެންވާ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކަމާއެވެ.

މި ވާހަކަ މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސަޢުދީގެ އުސްތާޛެއް ކަމަށްވާ އަޙްމަދު ޙުޟައިރު އެވެ. އޭނާ ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ރަޙުމަތްތެރިއަކަށް މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ހުވަފެނެއް ފެނުނެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެފެނުނު ހުވަފެން ، ހުވަފެން ތައުބީރު ކުރާ މީހަކަށް ކިޔައިދިނެވެ.

ހުވަފެން ތައުބީރު ކުރާ މީހާ ބުންޏެވެ. ކަލޭ ގިނިކަންޏާ ގެފުޅު ވަށައިގެން ތަވާފް ކުރާނެއެވެ.ހުވަފެން ފެނުނު މީހާ ހީލާފައި ބުންޏެވެ. އަހަންނަކީ ދެން ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ގެފުޅު ވަށައިގެން އަހަރެން އެކަނި ތަވާފްކުރަން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ކޮންފަދަ އަކުން ހެއްޔެވެ؟

ދެންފަހެ ، އޭގެ 20 އަހަރު ފަހުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙަރަމްފުޅު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އޭނާއަށް ދިން ފުރުސަތެއްގައި އެހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި އެތައް މިލިއަން މީހުން އެއްވާ އެމައިދާނުގައި މިއަހަރު އެކަނިމާއެކަނިހުރެ ތަވާފް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ﷲ ނިންމަވަން އިރާދަ ކުރައްވާ ކަމެއް ތިބާއަށް ތަސައްވަރު ވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ﷲ އާއި މެދު ހެޔޮކޮށް ވިސްނައި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ގިނަ ކަންކަމަށް އެދޭށެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

ޒަކާތާ ގުޅޭ ހާއްސަ ލެކްޗާ ސިލްސިލާއެއް ޑރ. ޝަހީމް ގެނެސްދެނީ!
ޢިބްރަތްތެރިވާހަކަ : ނަމާދު ފަސްކުރަމުންދިޔަ މީހަކަށް ފެނުނު ބިރުވެރި ހުވަފެނެއްގެ ވާހަކަ
ހެޔޮމީހާއަކީ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފަތުރާ ﷲ އަށް ދަންނަވާ މީހުން: މެންކް
ތިން ޢަމަލެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ކުރެއްވި މަތިވެރި ވަޞިއްޔަތް