ހަގީގީ ހާދިސާ

ޙަޤީޤީ ހާސިދާ: ފާފައިގެ އަނދިރިކަމުން، ހެޔޮކަމުގެ އަލިކަމަށް ދިވެހި އުޚުތަކު ދަތުރުކުރި މަގު

2 weeks ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: އާދަޔާ ހިލާފު ނުބައި ވަހެއް ދުވި މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއްގެ ވާހަކަ!

2 weeks ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ބޮޑު ފާފައެއް ކުރެވުމުން ގަތް ލަދުން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ

1 month ago

ބިރުވެރި ވާހަކަ: އަނދިރިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު "އެކުވެރިއެއް"!

2 months ago

ރާއްޖޭގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާ މީހަކަށް ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ވާހަކަ!

3 months ago

ގެނބިގެން ނިޔާވި މަންމަ ވަޅުލީ އެ މަންމަގެ 31 ވަނަ އުފަންދުވަހު!

4 months ago

"ކޮވިޑަށް ފައްސިވި އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭބެއެއް، ނިޔާވެގެން ދިޔައީ އާއިލާ އެއްވެސް މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި"

4 months ago

މިސްރުގެ ފަޤީރު އަންހެނަކަށް ﷲގެ މަދަދުވެރިކަން ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

4 months ago

އަޚާއެވެ! އުޚުތާއެވެ! މާ ލަސްވެދާނެއެވެ. މި ވަގުތު ވެސް މަންމައަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެލާށެވެ.

4 months ago

ރަނގަޅު ނިމުން - ކޯމާގައި ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާ

4 months ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ

4 months ago

އިމާމަކީ ވަގެއް ކަމަށް ދެކި އަހަރު ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްލި ދެމަފިރިއެއްގެ ވާހަކަ!

4 months ago

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ޙަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދިޔަ މީހެއްގެ ފަހު ބަސްކޮޅު، ކުރެވެނީ އެންމެ އިޙްސާސެއް، އެއީ ހިތާމަ!

4 months ago

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ރާބޮއެ، ޒިނޭ ކުރާކަމަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުމީހާގެ ޙަޤީޤަތަކީ އޭނާއަކީ ތަޤްވާވެރިއަކަށްވުން

5 months ago

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ދަރިކަނބަލުން ، ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުންނާ ކައިވެނި ނުކޮށްދީ ފަޤީރަކާ ކައިވެނިކޮށްދިން ތާބިއީ

5 months ago

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޒިނޭކޮށްގެން ލިބުނު ދަރިއަކާމެދު މީހަކު ކަންތައް ކުރިގޮތް

5 months ago

ހާރު ކާން ތެދުވެ "ހާރު" ނެތުމުން ރުއި ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

5 months ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާއާ ވަކިވެ އޭނާގެ އާދޭސްތަކަށް ބީރު ކަންފަތް ދީގެން އުޅެނިކޮށް ލިބުނީ ކުއްލި މަރުގެ ޚަބަރު

5 months ago