ހަގީގީ ހާދިސާ

ހަގީގީ ހާދިސާ: މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ

ރަނގަޅު ނިމުން - ކޯމާގައި ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާ

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ރާބޮއެ، ޒިނޭ ކުރާކަމަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުމީހާގެ ޙަޤީޤަތަކީ އޭނާއަކީ ތަޤްވާވެރިއަކަށްވުން

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޒިނޭކޮށްގެން ލިބުނު ދަރިއަކާ މެދު މީހަކު ކަންތައް ކުރިގޮތް

ހަގީގީ ހާދިސާ: ދުނިޔޭގައި ހުރިއިރު އަގުވަޒަން ނުކުރެވުމުން، ވަކިވެގެން ދިޔައީ ވަދާއީ ސަލާމް ވެސް ނުކުރެވި!

ހަގީގީ ހާދިސާ: ސްކޫލުގައި ކުރިމަތިވި ހަނގާ ކުރުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރާނެ މީހަކު ނުވި، ހައްލު ގެނައީ އަމިއްލައަށް!

ޙަޤީޤީ ހާސިދާ: ފާފައިގެ އަނދިރިކަމުން، ހެޔޮކަމުގެ އަލިކަމަށް ދިވެހި އުޚުތަކު ދަތުރުކުރި މަގު

ހަގީގީ ހާދިސާ: އާދަޔާ ހިލާފު ނުބައި ވަހެއް ދުވި މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއްގެ ވާހަކަ!

ހަގީގީ ހާދިސާ: ބޮޑު ފާފައެއް ކުރެވުމުން ގަތް ލަދުން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ

ބިރުވެރި ވާހަކަ: އަނދިރިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު "އެކުވެރިއެއް"!

ރާއްޖޭގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާ މީހަކަށް ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ވާހަކަ!

ގެނބިގެން ނިޔާވި މަންމަ ވަޅުލީ އެ މަންމަގެ 31 ވަނަ އުފަންދުވަހު!

"ކޮވިޑަށް ފައްސިވި އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭބެއެއް، ނިޔާވެގެން ދިޔައީ އާއިލާ އެއްވެސް މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި"

މިސްރުގެ ފަޤީރު އަންހެނަކަށް ﷲގެ މަދަދުވެރިކަން ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

އަޚާއެވެ! އުޚުތާއެވެ! މާ ލަސްވެދާނެއެވެ. މި ވަގުތު ވެސް މަންމައަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެލާށެވެ.

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ޙަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދިޔަ މީހެއްގެ ފަހު ބަސްކޮޅު، ކުރެވެނީ އެންމެ އިޙްސާސެއް، އެއީ ހިތާމަ!

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ދަރިކަނބަލުން ، ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުންނާ ކައިވެނި ނުކޮށްދީ ފަޤީރަކާ ކައިވެނިކޮށްދިން ތާބިއީ

ހާރު ކާން ތެދުވެ "ހާރު" ނެތުމުން ރުއި ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ