ޚަބަރު

ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

ބ. ކުޑަރިކިލި ކައިރިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޔޮޓެއްގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ "މިސް ސްކައި" ނަމަކަށް ކިޔާ ޔޮޓެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަން އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:15 ހާއިރު ކަމަށާއި ޑިންގީ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ފަތިހު 5:30 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

"ޑިންގީގައި މީހަކު ނެތް. ޔޮޓުގެ ކަފުގައި އޮތް ޑިންގީއެއް ކަމަށް ވަނީ" އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!