ޚަބަރު

ޕާކުކުރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

މާލޭ މަގުތަކުގައި ޕާކުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާ ވެހިކަލް ތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހަނީ ޕާކް ކުރަން މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕާކިން ޒޯނު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މަގުމައްޗަކީ އެންމެނަށް ސަލާމަތްތެރި އަދި ރައްކާތެރި އަމާން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ފުލުހުން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކު ކުރުމަށްހުރި ދަތިތަކާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކު ކުރުމުން، މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް، ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެކަމުގެ ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި ވެސް 69،552 ޓްރެފިކް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު 36،963 ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ޖެހި އިރު، ލައިސަންސް ނެތި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ 7500 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!