މުނިފޫހިފިލުވުން

ދީނާއި ބެހޭ ގޮތުން ނޭނގޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކަރަންޓީނުގަ ހުރި ދުވަސްކޮޅު ދަސްވި: ނިއުމާ

ކޮވިޑް-19 މާލޭގައި ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އުފެދުނު ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރުނު އެއް ވާހަކައަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިޢުމާ މުޙައްމަދު ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނު ވާހަކައެވެ.

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ނިޢުމާ 17 ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ އެބައްޔަށް ފައްސި ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެއްބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

އެވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން އޯޑިއޯ ކްލިޕެއް މެދުވެރިކޮށް ނިއުމާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެބައްޔަށް ނައްސި ކަމަށާއި، މާލޭއިން މިބައްޔަށް ފުރަތަމަ ފައްސިވީ މީހާއާއި ދިމާވެފައި ހުރުމުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އެކަން އެޗްޕީއޭއަށް އެންގީވެސް އޭނާ އަމިއްލައަށް އަމިއްލަ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށްފައިވާ ނިއުމާ ވަރަށް ފަހުން ވަނީ، ކަރަންޓީނުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި ކުރެވުނު އިޙުސާސްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ބައިސްކޯފުން ދައްކަމުން އަންނަ "ލޮކްޑް އަޕް ވިތް" އެޕިސޯޑުގައި ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ނިއުމާ ބުނީ އެއީ ކުރެވުނު ހިތާމަވެރި ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި ކަރަންޓީނަށް ދާން ބުނި ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ރޮވުން ކަމަށެވެ.

"14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ދާން ތައްޔާރުވާން ބުނީމަވެސް ރޮވުނު އެއީ އަޅުގަނޑަކީ އެގޮތަށް ތަނެއްގަ ގޮސް އެކަނި ހުންނަން ދަސްވެފަ ހުރި، އުޅެން ބޭނުންވާ ވެސް މީހެއް ނޫން. އެތަނަށް ގޮއްސަ ހަމަ ބަންދު ކޮޓަރިއެއްގަ އިނީ. މީހަކު ލޮލަކަށް ނުފެނޭ ގިނަ ފަހަރަށް. ކާ އެއްޗެހި ދޭން އަންނަ އަޑު އިވުނީމަ އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ކުޑަދޮރުން ބަލާލަން. ވަރަށް އެކަނިވެރިކޮށް އުޅުނީ. އެކަނިވެރިކަން އިޙުސާސްވީމަ ރޮވޭ. ދެން އަޅުގަނޑު އާއިލާއަށާއި ލޯބިވާ މީހުންނަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ. ދެން ވީޑިއޯ ބަލަނީ" އާއިލާއާއި އެންމެންނާއި ދުރުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނު ގޮތް ކުރުގޮތަކަށް ނިއުމާ ކިޔައިދިނެވެ.

މީގެއިތުރުން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުންނައިރު ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައްވެސް ނިއުމާގެ ތަޖުރިބާއިން އޭނަ ކިޔައިދީފަވެއެވެ.
އެގޮތުން ނިއުމާ ބުނީ، އެދުވަސްތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގަ ބޭނުން ކުރި ކަމަށެވެ.

"ރަނގަޅު ގޮތުގަ ބޭނުން ކުރީމޭ މިބުނީ، މިސާލަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާ ގޮތަކީ އެކަނިވީމަ ލަވައެއް އަޑުއަހާލެވެނީ. އޭރުންވާ ގޮތަކީ މީހާ އެކަނިވެފަ އެގޮތަށް ހުންނަ ވަގުތެއްގައި އިތުރަށް ދެރަވެ އެއިމޯޝަންތައް ބޭރުވާނީ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ކުރި ކަމަކީ ދީނާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިން ނޭނގޭ ގިނަކަންތައްތައް ދަސްކުރީ. އަޅުގަނޑަކީ ކުރިން ގަޑިން ގަޑިއަށް ނަމާދު ކުރި މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރަން އެކަން. އެދުވަސްކޮޅު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރިން. އަޅުގަނޑަކީ ކުރިން ޓީވީ ވަރަށް ބެލި މީހެއް. އެކަމަކު އެއިރު ޓީވީ ނުބަލަން. އެފަދަ އިމްތިހާނެއް ޖެއްސެވީމަ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާފަ ވީޑިއޯ ބެލީ. މުފްތީ މެންކް ކަހަލަ މީހުންގެ ސްޕީޗްތައް ބެލީ" އައި ބަދަލުތައް ހިއްސާ ކުރަމުން ނިއުމާ ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.
 • ސަމްރާ ސޮބާހް 24 މެއި 2020 - 09:07 ފަރުދީ ޒިންމާ ނެންގެ ވީތީ އަޅުގަނޑު އުފާ ކުރަން. ﷲ ތިބާއަށް ރަހުމަތް ލައްވާށި! 6 1
 • ފެން 23 މެއި 2020 - 11:20 އުންމީދު ކުރަން އެމަސަ ކަތް ހުއްޓައި ނުލާނެ ކަމައް.. 11 5
 • މަލާމާތް ނުކުރޭ 23 މެއި 2020 - 10:36 ހެޔޮ ނުވާނެ މީހަ ކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ބަހެއް ނުބުނެވޭނަމަ އެއްޗެ ކޭ ނުބުނެ ތިބެބަލަ...މިއީ ނިއުމާއަށް އެ އެނގުނު ތަން ކޮޅަށްވެސް ޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެވޭތޯ ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދޭންވީ ވަގުތެއް.. 18 1
 • ޢަަދަނުބެ 23 މެއި 2020 - 03:42 މުސްލިމަ ކަށްވެހުރެ މިއޮށްހުރިހާދުވަހު ދީނާ ބޭހެގޮތުން އެތްޗެއް އެނގިފަ ނެތުމަ ކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެތް ދެންވެސް އިސްލާހުވެ ތި އުޅޭގޮތް ދޫ ކުރާނެބާ 11 6
 • ސޮރީ 23 މެއި 2020 - 02:55 އިސްލާމްދީނާއި ބޭހޭގޮތުން ނިއުމާއަށް އެނގެނީ ކޯއްޗެއް ބާއޭ އަހަރެން ހިތައް އަރަނީ. ފެންނާކަށް ނެތް. 11 8
 • އއ 23 މެއި 2020 - 02:34 ލޯބިވާ މީހުނާ އާއިލާ ދޫކޮއް އެކަނި ދާންޖެހޭ ދަތުރަށް ތައްޔާރު ވެވޭތޯބަލާ ހީވަނީ އަދި ވަގުތު އެބަ އޮތް ހެން! 32 0
 • ޫތެ 23 މެއި 2020 - 02:31 ނިއުމާ ތިދާއިރާ ދޫކޮއްލާ ﷲ ނިއުމާ އައް ހެޔޮވިސްނުންދެއއވާށި 32 0
 • ނީނާ 22 މެއި 2020 - 23:41 ބަލަދެންވެސް ބުރުގާ އަޅާބަލ 24 0
 • ސީދީ 22 މެއި 2020 - 22:59 ޢެއްޗެއް އެނގުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް އައުރަނިވާ ކުރުމުންނެވެ. 35 5
 • ާއަލީ 22 މެއި 2020 - 22:48 އިސްލާހުވޭ ﷲއަށްް ބިރުވެތި ވޭ 35 0
 • އާބީޜު 22 މެއި 2020 - 22:39 ދެން ވެސް އެނގުނުނއެއްޗަކާގެން ތައުބާވެ އިސްލާހްވެގެން ކުރިއަށް ފެވޭތޯ ބަލަންވީނު. ދެއްކު ކކކ ު ންތެރިކ ކަމަ ކީ.ދީނާ ފުށުއަރާ ކަމެއް. 30 1
 • ޙުއްތު 22 މެއި 2020 - 21:43 ޢުންނީދު ކުރަން ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ، ހަމަކަށަވަރުން ދުވާލުގެ އިރުފެންނަ ފަދައިން އެއީ އިސްލާމްދީން ހުއްދަ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން 77 2
 • މުހައްމާ 22 މެއި 2020 - 21:40 އަމައްޔާތް... 6 24
 • ޢިލްހާމް 22 މެއި 2020 - 17:33 ބަލަ ކޮންދީނެއް ތަ ތިއެނގިގަތީ 11 26

ގުޅުން ހުރި

ވިއްސާރަވެ ހޮނުއަޅައި، ތާޖު މަހަލް އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
އެނގޭތަ؟ ޖުމާ އަކީ ވަރަށް ކައްކާ މީހެއް!
އަކުނިވަޔަށް ދެމުމަށް ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތައް
ޕީރިއަޑްވުން ލަސްވާ ކުދިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް