ބޭރު ދުނިޔެ

ކޮވިޑް19: އޫރުތައް ހޫނު ފެނަށް ލާ މަރަނީ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އޫރު މަހުގެ ވިޔަފާރި ދަށް ވެ އޫރު މަސް އުފައްދާ ގިނަ ފެކްޓަރީ ތަކުގައި ހޫނު ފެން އަޅައި އޫރުތައް މަރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ފަދަ ގޮތަކަށް އޫރު ތައް މެރުމަށް ކިޔަނީ ވެންޓިލޭޝަން ޝަޓްޑައުންއެވެ. އެއިރުން އެތައް ގަޑިއިރަކު ހޫނު އާވީގައި އެ އެއްޗެއްހި ބަންދުކޮށް މަރުވެގެންދަނީއެވެ.

ޑެއިލީމެއިލް އިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިގޮތަށް އޫރުތައް މަރަން ގިނަ ފެކްޓަރީތަކަށް މަޖުބޫރު ވެފައިވަނީ އެތަނުގައި އޭގެ އަދަދު ގިނަވެ، ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު މަތިވެގެން ދިއުމުން ކަމަށެވެ.

މި ފަދަ ގޮތަކަށް އެތައް ހާސް އޫރެއް މަރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތަކެއް މިހާރު އަންނަނީ މީސް މީޑިއާ ގައި ދައުރުވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް އޫރު އާވިން މަރުވެފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މި އެއްޗެހި ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައިގެން މެރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

މިއަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވެވޭ މީހުން ހޮވާފައިވާ ގޮތް ސައުދީން ހާމަކޮށްފި
ފައިސާއަށް ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ކޮވިޑް ރިޕޯޓުތަކެއް ހަދައިގެން އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި
ސަމާލުވޭ! ބުޅަލުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިމަޑުކަމެއްގަައި ބަޔަކު މަރުވަނީ!
ކޮވިޑް19 ވައިގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ: ދިރާސާ