ޚަބަރު

ކޮވިޑް19ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އަރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ޚިޒާން މޫސުން ނުވަތަ އޯޓަމް ގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ދީފިއެވެ. އެއާއެކު އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ ގައުމުތަކުން އެކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ވެސް އެދިފައެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގެ ފަރާތުން މީޑިއާ އާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން އެ ޖަމިއްޔާ ގެ ޔޫރަޕުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓާ ޑރ. ހާންސް ކްލަޖް ވަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އާއި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގައުމުތަކުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ޑރ. ހާންސް ވިދާޅުވީ އެހެނިހެން އާދައިގެ ރޯގާ ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ވެސް އަހަރު ނިމޭކޮޅުގައި އަލުން ގިނަ ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ހަމައެފަދައިން އޯޓަމް މޫސުން ފެށުމާއެކު އެހެނިހެން އިންފްލޫއެންޒާތައް އިތުރުވެދާނެ ކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެހެނިހެން އިންފްލޫއެންޒާ ތަކާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ހުރި ގުޅުން ވެސް ބަލަި ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދިވެސް ދުނިޔެ ނުރައްކަލުން ބޭރުނުވާކަން ފާޙަގަކޮށް ޑރ. ހާންސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުން އާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމުގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ލިބިގެންދިޔައީ ވައިރަހަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އިތުރު ވަގުތުތަކެއްކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!