ޚަބަރު

މާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކ. މާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ސްޕެޝަން އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް މުހައްމަދު ޝިހާބެވެ.

މާފުށީގެ ފަންސާސް ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީއާ އެވެ. އެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 99.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެމަތިން ބަނދަރު ހެދުމުގެ ކޮންސެޕްޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވީ އީއައިއޭ ހެދުން ލަސްވެގެން ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ހުށަހެޅީ ރިސޯޓު ކޮންސެޕްޓަށް ބިން ހިއްކުމަށް ކަމަށާއި ބިން ހިއްކާނީ އެ ކޮންްސެޕްޓަށް ކަމަށެވެ.

ބިން ހިއްކުމަށްފަހު އެ ބިން ފެހިކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވަނީ ބިން ހިއްކާ ނިމެންވާއިރަށް އިންދާނެ ގަސްތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ސްޕެޝަން އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް މުހައްމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބިން ހިއްކާނީ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!