ބޭރު ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން ގިނަވެ ޕާކިސްތާނުން އަމިއްލައަށް ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުނާއި އެބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ، އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އެގައުމުން އަމިއްލައަށް ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ސަރުކާރުން އިޢުލާ...

ދެ އަތާއި ދެ ފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ބޭނުމެއް ނުވޭ!

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ އަންހެނަކަށް ދެ އަތާއި ދެ ފައިވެސް ނެތް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް މިކުއްޖާ ލިބިފައި...

ފިލިޕީންސް ކައިރިން ދެ ބޯޓެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ގައުމުގެ 14 މަސްވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ފިލިޕީންސްގެ ހުޅަނގުން އައްސޭރިފަށުން 17 މޭލު ބޭރުގައި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓަކީ، ހޮންގ ކޮންގ ގެ ދިދި ޖަހައިގެން އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ދަތު...

ކަރާޗީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ހިނގާ އިމާރާތަށް ހަތިޔާރު އެޅިބަޔަކު ވަދެ 4 މީހުން މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގެ ވިޔަފާރި ހިނގާ ޢިމާރާތެއްގެ ތެރެއަށް ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ވަދެ ބަޑިން ހަމަލާދީ 4 މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލަކު ހާމަ...

ލޮކްޑައުން ގެ ސަބަބުން ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވޭ: ދިރާސާ

ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މާބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ދާނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި ކޮށްލުމަށް މަގުފަހިކުރު...

ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބައި މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި!

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ބައި މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ވެއްޖެކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ މިއަދުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، އެޤ...

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިއަކަށް ލިބުނު ކުއްލި ޝޮކެއް: 15 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގާފައި ދާން ޖެހުނީ އެންމެ 3.86 ރުޕީސް ބެންކަށް ދައްކަން

އެންމެ 3.46 ރުޕީސް ބެންކަށް ދެއްކުމަށް އިންޑިއާގެ ކަރްނަޓަކާގެ ދަނޑުވެރިއަަކަށް 15 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގާފައި ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަމާ...

ކޮވިޑް19: އިންޑިއާގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް

24 ގަޑިއިރުން 18,552 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހި، އިންޑިއާގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5 ލައްކައަށްވުރެ&...

އެހެން ޓީޗަރުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް "ކަންނެތްވެފަ" ތިބެނީ ކަމަށް ބުނުމުން، ހެޑް ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ލޮކްޑައުން އާއި ގުޅިގެން އެހެން ޓީޗަރުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް "ކަންނެތް ވެފައި" ތިބެ، އެހެން ނަމަވެސް ބަރާބަރަށް މުސާރަ ނަގަމުން ދިޔަ ކަމަށް ބުނި ހެޑް ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ސަސްޕ...