ޚަބަރު

މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުގައި ބައްޕައަށް ވަރަށް އަނިޔާ ކުރި: އަމްރު

އާމިނަތު ސަަޒްރާ
ފޮޓޯ ސަން

ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ އިތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި އެ މަނިކުފާނަށް ތާއީދު ނުކުރުމުން، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރުގެ ބައްޕަ ޖަލަށް ލައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިންކަމުގައި އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމްރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދެއްވި ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ލާއިންސާނީ އަނިިޔާތައް ދެމުންދާ ވާހަކައަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ދައުރުގައި ވެސް އިވޭ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖަލުތަކުގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދިނުމަކީ ގަބޫލުުކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލުގައި ބަޑި ޖެހީ އެ މަނިކުފާނުގެ އޯޑަރަށް ނޫންކަމަށް ވެސް މި ފްރޮގްރާމްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު ވެސް ޖަލަށް ލައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީފައި ވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާ ނުކުރާކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އަނިޔާ ކުރިކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެއްކަމަށާއި އަމްރުގެ ބައްޕާފުޅު ޖަލަށް ލައި އަނިޔާ ކުރެއްވީ މައުމޫނުގެ ނަން ނޫން އެހެން ނަމެއް ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ގެންނަން މަޖިލިސް ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

 1. Mohamed ahmed

  ރަނގަޅު ވާހަކައެއް މާމޫންގެ އަމުރަކަށް ނޫން. ބަޑިޖެހީކީ. އެ ވަގުތު އެތާ ހުރި މިޙެއް އަޅުގަނޑަކީ. މައުމޫނު ވެސް އެ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދުގަ ހުރި ނަމަ ޖަހަން އޯޑަރު ދޭނެކަން ޔަގީން. ދެން ޖަލުގަ އަނިޔާ ކުރުން އެއީ ކުރާކަމެއް. އެކަމް ގައުމުގެ ވެރިޔާ ނޫނީ ވެރިއެއް އަންގައިގެނެއް ނޫން ، އެތާ ޑިއުޓީ ކުރާމީހިން ކުޜޭ އެކަން ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ. .

 2. އަޒީޒާ އަފީފް

  އެްމޑީ ކަމުގަ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކޮއް މިހާރުވެސް ދަނީ އަނިޔާކުރަމުން. ރައްޔިތުންގެލާރި ލޫޓުވައިގެން މާލެއިން ބިމެއްގަތީ. ހީނުކުރާތިނއެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް. މިހާރު ފައިލް ތައްޔާރުކޮށްފަ. އިތިރު އެތައް މައްސަލައެއް އެބަހިމެނޭ އެކަމުގަ

 3. މުހައްމަދު

  މައުމޫން ޖަލައް ގޮސް އަނިޔާއެއް ނުކުރޭ އެވާހަކަ އެބުނީ

  • ޢަހުމަދީ

   ރަނގަޅު ވާހަކައެއް މައުމޫނު އަނިޔާއެއްނުކުރޭ އެދުވަސްވަރު ސިޔާސީ މީހުންތަައް ޖަލައްލީ މައުމޫންއަށް ނޭނގިއެކޭވެސް ބުނެޥޭކަށްނެތް. 5 ފޫޓް ގޮޅިއަކަށްލާފާ މަދުވެގެން 3 މަސްދުވަހު ބޭތިއްބި. ޢޭރު އެމްޑީޕީ ނުވެސް އުފެދޭ

 4. ޙަސަނާ

  ޢަމްރުގެ ބައްޕަ ޖަލަށްލީ އެހެން ބަޔަކާއެކު ރާތަށިތަކެއް ހިފައިގެން ތިއްބާ އަތުލައިގަނެ، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށްގެން.