ލައިފްސްޓައިލް

އެއްފަހަރާ ކިތައް ބިޓުން ގެންގުޅުނިން؟

ޒަމާން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ބަދަލުވެފައެވެ. މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމަށްޓަކައި ބައިވެރިއަކު ހޯދައިދިން ދުވަސް މިވަނީ މަޒީއާއި އެކުވެގެން ގޮސްފައެވެ. މިޒަމާނަކީ ކުއްޖާ ރަނގަޅަށް ތައުލީމް ހާސިލު ނުކުރެވެނީސް ލޯބިވެރިން ހޯދާ ޒަމާނެއެވެ. އުމުރުން ރަނގަޅަށް 15 އަހަރު ނުވަނީސް ހޯދާނެ ދަރިންގެ އަދަދާއި، ދަރިންނަށް ކިޔާނެ ނަން ވެސް ނިންމާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއާ ހިލާފަށް މިހާރު، ގިނަ ކުދިން ގެންގުޅެނީ އެންމެ ލޯބިވެރިއެއް ނޫނެވެ. ދެތިން ހަތަރު ލޯބިވެރިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅެނޭއެވެ.

ލޯބިވެރިޔާއަށް އިހްލާސްތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި އެހާމެ މާތް ސިފައެކެވެ. މީހުންނަށް ބޭވަފާތެރިވުމަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ހަގީގަތަށް ބުނާ ނަމަ އެއްފަހަރާ ދެތިން ހަތަރު ބިޓުން ގެންގުޅުމަކީ މާ މޮޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަތަރު ވަރަކަށް ކުދިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅެން ހަދައިގެން، އާހިރުގައި ގިނަފަހަރަށް ދަނީ އެކަކުވެސް ނުލިބިއެވެ. ތި ގެންގުޅޭ ލޯބިވެރިންނަށް ތިބާގެ ހަގީގަތް އެނގޭ ދުވަސް ވަނީ ތިބާ މަތިން ފޫހިވެ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލާ ދުވަހަކަށެވެ. އެކަކަށް އިހްލާސްތެރިވެގެން ރީތި ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމެއް ފަށައިގެން އުޅުމަކީ ދެ ދުނިޔެއިންވެސް ތިބާއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާވާނެ ކަމެކެވެ.

ހަތަރު ވަރަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ވެސް ލޯބިވެރިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅޭ މީހުން ހިތުން އެމީހުންނަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު މީހުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސީރިއަސް ބިޓުގެ ގޮތުގައި އެކަކު ގެންގުޅެ، ދެން ފޫހިފިލުވާލަން އިތުރު ހަތަރު ވަރަކަށް މީހުން ގެންގުޅެނޭއެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއްފަހަރާ ގިނަ ބިޓުން ގެންގުޅުމަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި ވަކި ޖިންސެއް ކުރީގައި އުޅޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. އަންހެން ވެސް ފިރެހެން ވެސް ދެތިން ހަތަރު ލޯބިވެރިން ގެންގުޅެނީ އެއްވަރަށެވެ. ހިތުން އެވެރިން އެ ކުރަނީ މާ މޮޅު ކަމެކެވެ.

ޒުވާން ދުވަސަވަރު އެގޮތަށް ދެތިން ހަތަރު މީހުން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅުމަށްފަހު، ވިސްނެން ފެށުމުން ދެން ބޭނުންވަނީ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށައިގެން ރީތިކޮށް ދިރިއުޅުމެއް އުޅެނޭނެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް، ޒުވާން ދުވަސްވަރު އުޅުން ގޮތުން މިހާ އޮންނަނީ ދެތިން ހަތަރު މީހުން އެކީ ގެންގުޅޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރެވިފައެވެ. އެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅޭ މީހަކާ އެކީ ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން ބޭނުންވާނީވެސް ކާކު ހެއްޔެވެ. ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށަން ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ މީހުން ކައިވެނީގެ ބޭރުން އެހެން މީހުންނާއި ގުޅުން ބާއްވައެވެ.

ދެތިން ހަތަރު ދަރިން ލިބިފައި ތިބޭ މީހުންވެސް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހިލޭ މީހުންނާއި ގުޅުން ބާއްވަނީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުން ނުވެއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ދެމެފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަތައް ގިނަވެ ވަރިފަށަށް އެރުމެވެ. ދެމެފިރިން ވަރިވުމުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނީ ދަރިންނަށެވެ. ބިކަވާނީ ދަރިންތަކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!