ޚަބަރު

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލް އާއި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރަށް

އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރިއަށްދިޔަ ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލްއާއި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލުމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްއާއެކު ދެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ރަޒާން ކިޔާ މީހެކެވެ. މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރު ކުރީ ކަނިވާ ސަރަހައްދުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޔޯގާ ހަރަކާތާއި ދެކޮޅަށް އެއްވި މީހުން ބޭނުންކުރި ދިދަތައް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އޮފީސް ތެރެއިން ނެރޭތަން ފެންނަ ފޮޓޯތަކުން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ފެނެއެވެ. މި ހަރަކާތަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އޮފީސްތެރެއިން ނެެރެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުން އަންނައިރު އިއްޔެ ވަނީ މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު 60 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު ދެ މީހަކު 4 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

  1. ކާލި

    ޔޯގާ ތީ ކަސްރަތަކަށް ވުރެން ބޮޑަށް ހިންދީ ދީނުގެ އަޅުކަމެއް، ތީގައި އެމީހުންގެ ކަލާގެ ސިފަވާ ގޮތަށްވެސް އިންނަންޖެހޭ ” ކަސްރަތަކަށްވާނީ އެކްސަސައިޒު ލިބޭ ކަސްރަތު، ޔޯގާގައި އިންނަ ތަނުގައި ހުރެ ކުރާ ހަރަކާތެއްކުރަނީ އެޔަކުން ހަށިގަޑަކަށް މާކަބޮޑު ކަސްރަތެއް ނުލިބޭނެ !