ޚަބަރު

ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އަޙްމަދު ޝިޔާރު
މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޙައްޖާޖީއެއް. ފޮޓޯ: ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގުރޫޕް ރާއްޖެ އައީ ހެނދުނު 10:28 ގައެވެ. މި ގުރޫޕުގައި ހިމެނެނީ 175 ޙައްޖުވެރިންނެވެ.

ފުރަތަމަ ގުރޫޕް އައީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު ރާއްޖެ އައީ 157 ޙައްޖުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު ޖުމްލަ 453 ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔައެވެ.

މި އަހަރުގެ ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެ ފަހު ގުރޫޕު ރާއްޖެ އަންނާނީ މި މަހުގެ 27 ގައިކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!