ޚަބަރު

ނުޙައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖިހާދަށް ދައުވާކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ދައުލަތުން ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފާއިން ބަދަލު ހޯދަން ދަޢުވާ ކޮށްފި އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޖިހާދު ދިރިއުޅުއްވަން ދައުލަތުން ރެހެންދި3 ގެ ދެ ފްލެޓެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ގެއްލުނު ފަހުންވެސް ރެހެނދި ފެލެޓް ގައި އެއް އަހަރާއި ތިން މަސްދުވަހު ހުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެތަން ދޫކޮށްފައިވަނީ 17 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައެވެ. އަދި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އެ މުއްދަތުގެ ކުއްޔާއި މެއިންޓެނަންސަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތި ޖިހާދު ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ބޭނުން ކުރެއްވި މުއްދަތަށް ކުލި ހޯދުމުގެ ހައްގު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ އަދި ޖިހާދު ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ، އެތަނުގެ ކުއްޔާއި މެއިންޓެނަންސް ފީ އާއި ޔުޓިލިޓީ ފީސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1،109،227.36 ދައުލަތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދަން ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލަ ވައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!