ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އަޙްމަދު ޝިޔާރު ، ދެން އޮންލައިން

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވަމުންދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

މޭޔަރު މިއަދު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ނަމުގައި އެކި ނޫސްވެރިންނަށް ފޮނުވަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޭގައި މި ގޮތުން މެސެޖެއް ދިޔަ ނޫސްވެރިއަކު އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރުމުން ޗެކުކުރިއިރު އެނގުނީ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވި މެސެޖެއް ނޫންކަން.

އެ ގޮތުން މޭޔަރު ވަނީ އެފަދަ މެސެޖެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން އެންގުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!