ޚަބަރު

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން
ބިންދައިގެން ދިޔަ ދޯނި | ފޮޓޯ: ސަން

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ގއ. ދާންދޫން މަހަށްދިޔަ ފަހި ރޯދި މަސްދޯންޏެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ދޯނި ބިންދައިގެން ދިޔަ އިރު ދޯނީގައި އެވަގުތު 18 ވަރަކަށް ފަޅުވެރިންތިބި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ހަދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!