ޚަބަރު

ބިލު ނުދައްކައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ބިލު ނުދައްކައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަމުންދާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ކުންފުންޏަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބިލުތައް ދެއްކުމަށް އެދި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތަކުރާރުކޮށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިިވި ނަމަވެސް ބިލުތައް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ހުޅުމާލެ އަމިން މެޕަލް، ސަލްޓަން ޕާކުގެ އުސް ގެ، ސަލްޓަން ޕާކު، ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް، ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ނާސަރީ އަދި ހެންވޭރު އަޑި ޕާކުން ކަރަންޓު ކަނޑާފައެވެ.

Ads by PNC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!