ޚަބަރު

ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގިނަ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކަކުން ގޮވާލައިފި

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގިނަ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ޓޭޒާ ގަން ނުވަތަ ކަރަންޓު ބަޑި ބޭނުން ކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މިހާތަނަށް ހަތަރު ޖަމިއްޔާއަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. ޓޭޒަރ ބޭނުންކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގައި ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުالله އަދި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދަށް ގޮވާލައި އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޑިމޮކްރަސީ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް (އޭޑީއެމް)، ހޭންޑްސް ޓުގެދާ، މެންޓަލް ހެލްތު ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އެމްއެޗްއެސްޖީ)، ރައިސް އަޕް މޯލްޑިވްސް، އަދި ސޭވް މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުންގެ ނާގާބިލުކަމުންނާއި ހާލަތާއި ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި އެތަށް ބަޔަކަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަޔާނުގައި ބުނީ ފުލުހުން ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވަނީ އާންމުންގެ މަޝްވަރާ ނުހޯދާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ ހައި ވިޒިބިލިޓީ ޕޮލިސިންގެ ޓީމުތަކާއެކު އެނާޖީ ވެޕަން (ޓޭޒާ) ބޭނުން ކުރާނީ ސާޖެންޓް އަދި އެއަށް ވުރެ މަތީ ރޭންކުތަކުގައި ޓޭޒާ ގަން ބޭނުން ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށެވެ.

މި ޓޭޒާ ގަން ބޭން ކުރާ ކޮންމެ ޕޮލިސް އޮފިސަރެއްގެވެސް ޔުނިފޯމްގައި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ހުންނާނީ ހަރުކޮށްފައެވެ. އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޓޭޒާގަން ބޭނުންކުރާނަމަ، ބޮޑީވޯން ކެމެރާއަށް އެސަރަހައްދުގައި ހިނގާ ހުރިހާކަމެއް ރެކޯޑު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

 

 

  1. ހުސެނާ

    ކަތިވަޅި ވަޅި ފުރޯ ބޭނުންކުރަނީ ތިޔަ ފާޑުކިޔާ ޖަމިއްޔާތަކުން މަރާލެވޭ އާމުފަރުދުން ކުޑަކުދިން މުސްކުޅިން މަރާލެވޭ ހަމަތަކުގެ ދެފުއް ނުވަތަ ހަތަރު ފުއްބެލޭތީތޯ ؟ ގައުމުތަކުގެ އަމާންކަމާ ރައްކާތެރިކަން ނަގާލަން ނުހަދާ ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ތިޔަޖަމީއްޔާތަކުެގެ ބޮޑުން ނަގާ ޑޮލަރުގެ ދަހިވެތިކަނުގައި.

  2. މި ޖަމްއިއްޔާ ތަކުން އަދުލު އިންސާފު ދަންނަނީ ކިހާވަރަކަށް އެގިގެން ހިގައްޖެ، އަދުލު އިންސާފު އޮންނަ ގައުމު ތަކުގައި ފުލުހުން ޕިސްޓްލް ވެސް ބޭނުން ކުރޭ،މީ ހަމަ ގަސްތުގައި ވަކި ބޭނުމަކު ގޮވާލި ގޮވާ ލުމެއް

  3. އާންމުމީހާ

    ކުއްވެރިން ކުށް ކުރަނީ ޢާންމުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ތޯ؟
    ކުއްމަދު ކުރަން އާރު ކީއްކުރަން ބާރު ވެސް ބޭނުން ކުރަން ވާނެ، ތިޔަ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާ ހުރެ ކުއްތަކައް އަރައި ގަތުން އޮންތިހާ އައް ގޮއްސި، ތިޔަ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކައް ހަމަ އެކަނި ފެންނަނީ ކުއްވެރިޔާ އެ އެއްޗަކު ކުރާ ކުށުން ގެއްލުން ލިބޭ މީހާ ޚައްގެއް ނޯވެ، ދެން ކޮން ޚައްގެއް ކިޔާކަށް ، ސަހާދެއް ބޮނޑު ވެއްޖެ ކަމެއް މީ