ހަރުފަތް

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުއާންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން , ކްރަންޗް ތެރޭގައި

މުޙައްމަދު އަރީޙް ، ދެން އޮންލައިން

ފެއިލްވެދާނެކަމަށް ބިރު ގަނެ ކުރާ ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލާ މީހުންނަށް ވެސް ޒުވާން މުއާނަކީ މިސާލެކެވެ. އެތައް ބައިވަރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެ މަސައްކަތަށް އުފެދޭ ލޯބި ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދަންނަ އެކަކީ މުޢާނެވެ. ވެއްޓިދާނެކަމުގެ ބިރާއި ފޫހިކަމުގެ އިހްސާސްތަކުގެ އަޑު ނާހައި ކުރިއަށްދާ ނަމަ ކާމިޔާބީއަކީ ދާދި ގާތުގައި އޮތް އެއްޗެއްކަން ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ބުނެދެނީ ވެސް މުޢާނެވެ.

މުއާން"ދެން"އާ ހިއްސާކޮށްދިނީ އޭނާގެ ކުރު މާޒީއާއި އެ މާޒީގައި އޮތް ދިގު ވާހަކަތަކެވެ.

ތަޖުރިބާއާ އެކު ފެށީ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް

އޯ ލެވެލް ނިންމައިލުމަށް ފަހު މުއާން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ ފުޑް އެންޑް ބެވެރެޖްސް ދާއިރާގައި ރިސޯޓެއްގެ އިންޓާންއަކަށެވެ. ކެއްކުމަށް އޮންނަ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މާލޭގެ ކެފޭއެއްގައި ބަރިސްޓާއަކަށް އުޅުނެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓް މެރާކީގެ ލޮޖިސްޓިކް ބައިގައި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ބައްޕައާ އެކު ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގަން އުޅުނެވެ. އުމުރުން އެންމެ 22 އަހަރު ނަމަވެސް, މުއާންގެ ސީވީ މިހާރު ވެސް އޮތީ ފުރިފައެވެ. އެހައި ގިނަ ތަޖުރިބާ އެބަހުއްޓެވެ.

މުއާން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން އޭނާއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއަކަށްވީ އެހެން ތަންތަނުން ލިބުނު ތަޖުރިބާއެވެ. ރިސޯޓްގައި އުޅުނުއިރު ލިބުނު ކެއްކުމުގެ ޓިޕްސްއެވެ. ބަރިސްޓާއަކަށް އުޅުނު އިރު ލިބުނު ސޯޝަލް އިންޓްރެކްޝަންތަކެވެ. ލޮޖިސްޓިކް ދާއިރާގައި އުޅުނު އިރު ލިބި ބަދަހިވި ގުޅުންތަކެވެ.

ކްރަންޗް.އެމްވީގެ އެންމެ ޚާއްސަ, އަދި މެއިން ޕްރަޑަކްޓަކީ ޑާޓީ ފްރައިޒްއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއަށް އައު ކޮންސެޕްޓެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ފްރައިޒް ލިބެން ހުންނަނީ ސައިޑް ޑިޝްއަކަށެވެ. ނަމަވެސް ކްރަންޗްއިން މިކަން މިއަދު މި ވަނީ ބަދަލުކޮށްލައިފައެވެ.

“މާލޭގައި ނުފެނޭ ވަރަށް. މެނޫތަކުގައި އާއްމުކޮށް ހުންނާނީ ސައިޑް ޑިޝްއެއްގެ ގޮތުގައި. ފްރައިސް ވިތް ބީފް، ޗިކެން ވިތް ބީފް ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެކަމަކު ސީދާ މެއިން ޕްރަޑަކްޓަކަށް ނުވިއްކާ" މުއާން ބުނީ ވަކި ޑިޝްއެއްގެ ގޮތުގައި ފްރައިސް ވިއްކަން ޚިޔާލު ދިނީ އޭނާ ރައްޓެހި ވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބައްޕައާ އެކު ކެފޭއެއް ހިންގިން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިން، އޭރު ލޯޑެޑް ފްރައިޒްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފްރައިޑޭ ސްޕެޝަލްއެއް ހިންގިން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ގާލްފްރެންޑް ދިން އައިޑިއާއެއް."

އޯލް އިން ވަންއެއް; މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓެރެސްގައި

ކްރަންޗް ފެށުނީ މުއާން ގޭގެ ޓެރެެސްއިންނެވެ. ޓެރެސްގައި ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ހިޔާކޮށްގެން އެ ތަނުގައި ކުޑަ ބަދިގެއެއް ހެދީއެވެ. ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓަކާ ނުލައި, ކުޑަ ވިޔަފާރިއެކެވެ.

ކްރަންޗް ފެށިއިރު ކައްކާއަކީ ވެސް, ސޯޝަލް މީޑިއާ ހޭންޑަލަރއަކީ ވެސް, ޑެލިވަރީ އޯޑަރު ނަގާ މީހަކީ ވެސް މުއާންއެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ކްރަންޗްގެ އަތަކީ މުއާންގެ އަތެވެ. ހުރިހައި ކަމެއް ކުރަނީ އަމިއްލައަށެވެ. ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެންދާ އިރު, އިތުރު މީހުން ނެގުމުގެ ވިސްނުން މުއާންގެ ހުރި ނަމަވެސް އަދި ހުރީ ޑެލިވަރީކުރާ ކުއްޖެއް އެކަންޏެވެ.

"ޓެރަހުގައި ކިޗަން ސެޓަޕެއް ހަދައިގެން، އެތަން ހިޔާކޮށްލައިގެން މި އުޅެނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އެއް ފްރަޔަރުން ފެށި މީހަކު މިއަދު ތިން ފްޔަރަށް ބަދަލު ވެއްޖެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ބިޒްނަސްއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް"

ކްރަންޗް.އެވްމީ ވުޖޫދުވިތާ އަދި މިއީ 8 މަސް ދުވަހެވެ. މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވްރިޓެވެ. އަޒުމަކަށްވީ ގެޕެއް ފިލް ކޮށްލުމެވެ. ކޮންޕެޓިޝަނަކާ ނުލާ މިހާރު ޑާޓީ ފްރައިސްގެ އެއްވަނައިގައި އެ އޮތީ ކްރަންޗެވެ. އެކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހަކު ނޫޅެއެވެ.

“ޑާޓީ ފްރައިސް މަޝްހޫރު ކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ، ފްރައިޒްއޭ ބޮލަށް އަންނަ ހިސާބުން، އޯކޭ ކްރަންޗަށޭ އަޅުގަނޑު ދާނީ، އެއްވެސް އިތުރު ތަނެއް ނުދެން."

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CRNCH (@crnch.mv)

މުހިންމު މެސެޖެއް; ފެއިލިއާއެއް ނޫން, އެއީ ފިލާވަޅެއް

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަނީ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވެ, އަމިއްލަ ބޮސްއަކަށް ވާށެވެ. ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަނީ, ހުސް ވަގުތު ނޯންނާތީއެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށާ ހަމައިން މުޅި މީހާ އެކަމަށް ހުސްވާން ޖެހެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން ގިވްއަޕް ކުރަނީ މި ސަބަބާ ހުރެއެވެ.

މުއާންގެ ލައިފް ވެސް އޮތީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މިހާރު ބިޒްނަސް ލައިފްއެއް, ޕާސަނަލް ލައިފްއެއް ވަކި ނުވެއެވެ.

"ވޯކް އެންޑް ލައިފް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަނގޫ އަސްލު ބެލެންސްކުރަން. އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ތެދުވާ ގޮތަށް އިންނާނީ ކްރަންޗްގެ ޝޮޕިންއެއް. އެއަށް ފަހު ދެން ކޮފީއެއް ބޯލައިގެން ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށް ފަހު، ހަވީރު 3 އިން 10އަށް އަޅުގަނޑު އުޅޭނީ ބަދިގޭގައި. އޯޑަރުތައް ނަގާ، އޯޑަރުތައް ހަދާ، ޑެލިވަރީއަށް ފޮނުވާ"

ނަމަވެސް މުއާންގެ ޝަކުވާއެއް ނެތެެވެ. ބުނީ “ދިސް އިސް އޯލް އައިހޭވް”އެވެ. އޭނާގެ ހުރިހައި އެއްޗަކީ ވެސް ކުރަންޗް ކަމަށެވެ.

މުއާންގެ މެސެޖެއް އަލަށް ފަށައިގަންނަ އެންޓަޕްރިނިއަރުންނަށް އެބައޮތެވެ.

"ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ބޭފުޅަކަށް ބުނަން ބޭނުން ވަނީ ނުހުއްޓައްޗޭ، ގިވްއަޕް ނުކުރައްޗޭ. އަޅުގަނޑު ވިސްނާ ކޯޓެއް އިންނާނެ، 'ދެއަރ އިސް ނޯ ފެއިލިއާ އޭ، އެއިދަރ ޔޫ ވިން އޯ  ޔޫލާން’. އޭތި ނުނަގައްޗޭ ނެގަޓިވްކޮށް. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ދާނޭ އޯޑާސް ނުލިބި، ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ދާނޭ އޯޑަރުތައް ވަރަށް މަދުން އަންނަ" މުއާން ބުނީ ކްރަންޗް ފެށިއިރު އޭނާއަށް ވެސް އެފަދަ ޚިޔާލުތައް އައި ކަމަށާއި ގިވްއަޕް ނުކޮށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން މިއަދު ހުރި ހިސާބަށް އާދެވުނު ކަމަށެވެ.

"ފެށިތާ ދެތިން މަސް ތެރޭ ހީވި، މިއީ ފެއިލްޑް ބިޒްނަސްއެއް ބާއޭ، ނޫނީ މިއީވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތެދުވެ، އާ މޯޓިވޭޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރީ"

ޑްރީމަކީ ކްރަންޗްގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް

"މާލޭގައި އެކަންޏެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުގެ ޕްލޭންއަކީ، މާލެ، ހުޅުމާލެ، މާފުށި އަދި އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް ކްރަންޗެއް އިނުން." މުއާންގެ ކްރަންޗް ޑްރީމަކީ މިއީއެވެ. ވަން ސްޓެޕް އެޓް އަ ޓައިމް ނަގައިގެން މުއާން ހުރީ ކުރަންޗާ އެކު އެންމެ އުހަށް އަރާށެވެ.

ޓެރަހުގައި ކައްކައިގެން, އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށްގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބޭނުންވަނީ ފުޅާކޮށް, މުޅި ރާއްޖެއަށް ކްރަންޗްގެ މީރު ރަހަ ދައްކާލާށެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މުޢާންގެ އެ ގަދަ އަޒުމުގައި ކުރިޔަށް ގޮސްފިނަމަ މިއީ ކުރަން މާ އުދަނގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

މުއާންގެ މި ޖާނީގައި ވެސް ޝުކުރުގެ ލިސްޓެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ މަންމައާ ބައްޕައަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ ނޮނީ އަދި އިއްކޮއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ރައްޓެރިންނަށާއި އާއިލާއިން ދޭ ސަޕޯޓަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުން." މުއާންގެ އެންމެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އޮތީ މަންމައަށެވެ. މަންމަގެ ސަޕޯޓަށެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި އެދެމުން އަންނަ ހިތްވަރަށެވެ.

މުއާންގެ ޝުކުރުގެ ލިސްޓްގައި ދެން އިނީ ކްލޯސް ފްރެންޑް ފްރެންޑް މިީކީއެވެ. މުއާން ބުނާ ގޮތުގައި މިކީގެ އެޑްވައިސްއަކީ އޭނާ ކުރިޔަށްދާން ލިބޭ ހިތްވަރެކެވެ.

ޝުކުރުގެ ލިސްޓް ގައި ދެން އޮތީ ގާލްފްރެންޑެވެ. މުއާން ބުނީ އޭނާގެ ބިޒްނަސް އައިޑިއާ ދިނީ ގާލްފްރެންޑް ކަމަށާއި, އަބަދުވެސް ބިޒްނަސް ކޮންމެ ޑިސިޝަނެއްގައި ގާލްފްރެންޑްގެ ބަސް ހޯދާ ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑުގެ ގާލް ފްރެންޑަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު އެކަނި މަސައްކަތް ކުރި ވަގުތު ވެސް ހެލްޕްވެ، އޯޑަރު ހަދާލަދީ. ޑިސިޝަން މޭކް ކުރާއިރުގައި ވެސް އަބަދުވެސް އަހަން:"

ލިސްޓްގެ ކުރިޔަށް އަދި އިތުރު ނަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ޒީކްއެވެ. ޒީކްއަކީ ކްރަންޗްގެ މޫނުމަތި ރީތިކޮށްދޭ ފަރާތެވެ. މުއާންގެ ބްރޭންޑަށް ކުލަ ޖައްސައިދިނީ ޒީކްއެވެ. ޒީކްއަކީ ކްރަންޗްގެ ޑިޒައިނަރެވެ. ކްރަންޗްގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖުން އެ ފެންނަ ރީތި ޕޯސްޓަރުތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ހުނަވެރިޔަކީ އެއީއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!