ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯއިން އަމްރުވަކިކޮށް، ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ސީއެފްއޯއަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ ސަން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުންނާއި އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމުތަކުން ހުސެއިން އަމްރު ވަކިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)އަށް އަމްރު ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުން މިއަދުއެވެ. އޭނާ ވަކިކުރަން ޕީސީބީއިން ދެންމެ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަމުންނާއި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި ސީއީއޯ ކަމުން އަމްރު ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. އެސްޓީއޯއާ އަމްރު ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ނޮވެމްބަރު 18، 2018ގައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުކުރަން ޕީސީބީން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއެފްއޯ މުހައްމަދު ނިޒާމުއާއެވެ.

ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ފެށިގެން އަމްރު ގެންދަވަނީ، އެމްޑީޕީގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ފެކްޝަންގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަޅީގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކޮމެޓީއާއި ދާދި ފަހުން ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަޑައިގެންނެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީ އަމްރު ހިމެނެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!