ޚަބަރު ލައިފްސްޓައިލް

ދެން ރެސިޕީ | ޗޮކްލެޓް މިލްކްޝޭކް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗޮކޮލެޓް މިލްކް ޝޭކް ޕައުޑާ
1 ސްކޫޕް ޗޮކޮލެޓް އައިސްކްރީމް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު
1 ތަށި އައިސްފެން
1 އައިސް ކިއުބް
2 ސަމުސާ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އައިސްކިއުބް، ޗޮކޮލެޓް ޝޭކް ޕައުޑާ، އައިސް ފެން، ހިކި ކިރު ހަކުރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި މައްޗަށް އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕަ އަޅާފައި ސާވް ކުރާށެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!