ރެސިޕީ

ދެން ރެސިޕީ: ޗީޒް ކޭކް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

Ads by Sosun Fihaara

90 ގ ބަޓަރ
4/3 ޖޯޑު ކާސްޓަރ ޝުގަރ
1 ލުނބޯގެ ތޮށި ( ހިމުންކޮށް ގާނާފައި)
300 ގ ކޮޓެޑް ޗޯޒް
2މޭޒުމަތީ ސަމުސާސެމޮލިނާ (ރަވާ)
3/1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު
2/1 ޖޯޑު އާމަންޑްސް
2 ބިސް
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ބަޓަރު އޮމާންވަންދެން ގިރާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި ލުނބޯތޮށި ބަޓަރާއި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށް ލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗީޒްކޮޅާއި ބިހުގެ ގޮބޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ބާކީހުރި ތަކެއްޗާއި ގިރާފައިހުރި ބައި ތައް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ފުއްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާ 140 ޑސ ގައި އަވަން ބަހައްޓާފައި ފިހެލާށެވެ.

ކޭކް ހިހޫވީމާ އައިސިންޝުގަރ ކޮޅެއް ފުރާނާލާފައި ކޭކް މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!