ރެސިޕީ

ދެން ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ބޭނުންވާތަކެތި:

250 ގ ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް

Ads by Sosun Fihaara

250 އެމް އެލް ބިހުގެ ހުދު ބައި
4 ބިހުގެ ގޮބޮޅި
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
175 ގ. އައިސިންގ ޝުގަރ

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ޗޮކޮލެޓް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި އެއްޗަކަށް އަޅާފައި ހޫނު ފެން އެއްޗެއްގެ މަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ދިޔާ ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބަޓަރު ކޮޅު ޗޮކޮލެޓް ކޮޅާއި އެއްކޮށްފައި އުނދުން މައްޗަށް އުދާފައި މަޑު ގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ.

ދެބައި ރަނގަޅަށް ދިޔާވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާފައި ބިހުގެ ގޮބޮޅި އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބިހުގެ ހުދު ބަޔާއި އައިސިންގ އެއްކޮށްފައި ވިސްކަކުން ކްރީމްއަށް ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. މި ކްރީމް ކުރީގެބަޔާއި މަޑު މަޑުން ( ފޯލްޑް ) ކޮށްލާށެވެ.

ދެން ތަށްޓަކަށް ނުވަތަ ސާރވިންގ ޑިޝްއަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 2 ގަޑި އިރު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފްރިޖުން ނަގާލާށެވެ. ރީތި ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ޗޮކްލެޓް ގާނާލާފައި މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ. ކޮކޯ ޕައުޑަރ ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!