ޚަބަރު

ހުރިހާ ނަމާދެއްގައި ޤުނޫތުކިޔަން އަންގައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް 19 ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި، މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޤުނޫތު ކިޔާގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އަންގަވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހު ރަކްޢަތުގެ އިޢުތިދާލުގައި ޤުނޫތު ކިޔާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި އަދި މިފަދަ ބަލިމަޑުކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި މުޅި އުއްމަތް ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ދީނީގޮތުން ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރިއިން ދަނީ އިލްތިމާސްކަމުންނެވެ.

ބަލިމަޑުކަމާއި ރޯގާތަކާއި ގުޅިގެން މީގެ ކުރިންވެސް ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގައި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔާފައިވެއެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ދެ ކޭސް ރާއްޖެއިންވަނީ ފެނިފައެވެ. މިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!