ޚަބަރު ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރިކޮށްލަން އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް: ސައުތު އޭޝިއާ ގައި އެންމެ ބޮޑު ކޭޝިއަރލެސް ފިހާރަ ރާއްޖޭގައި

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވާ ކޭޝިއަލެސް ފިހާރަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

"އެސްޓީއޯ ސްމާޓް ޝޮޕް" އަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާއިރު އެ ފިހާރައިގެ ދޮރު ތައް ކޭޝިއަރުން ނުވަތަ ސޭލްސްމަނުންނާއި ނުލައި ހުޅުވައިލެވޭނެއެވެ. އަދި މިވަގުތު، މި ފިހާރައިން އެއްފަހަރާ ވިޔަފާރިކުރެވޭނީ 8 ކަސްޓަމަރުންނަށްވާއިރު އިތުރު އެހީއެއް ބޭނުންވާނަމަ، ފިހާރަ ބޭރުގައި އިންނަ މުވައްޒަފުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެސްޓިއޯއިން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ސްމާޓް ޝޮޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މިއީ ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ހިންގާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ފިހާރައަރެއެވެ. މި ފިހާރައިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް  އެންޑްރޮއިޑް އަދި އެޕަލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ އެކްސްކްލޫސިވް "އެސްޓީއޯ ސްމާޓް ސްޓޯރު" މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ފިހާރައިން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭންކް ކާޑު އެޕްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭއިރު، އެ އެޕްލިކޭޝަނުން އުފައްދާ ކިއުއާރު ކޯޑެއް ސްކޭންކޮށްގެން ފިހާރައަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. އަދި އުނދަގުލަކާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮސެސް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތައް ހޮވައި ކޭޝިއަރު ކައުންޓަރުގައި މަޑުކުރުމެއް ނެތި ބޭނުންވާ އެއްޗެއްހި ނަގައިގެން ފިހާރައިން ނުކުންނަތާ ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެޕުގައި އިންޓަގުރޭޓުކޮށްފައި އިންނަ ކާޑުން ފައިސާ ކެނޑޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ސްމާޓް ޝޮޕްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެންމެ ޒަމާނީ އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. ސްޓޮކާއި ކަސްޓަމަރުންގެ މުއާމަލާތްތައް މޮނިޓާ ކުރުމަށް ހައިޓެކް އޭއައި ކެމެރާތައް މުޅި ފިހާރައިގައި ވަނީ ހަރުކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ފިހާރައިގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން އެތަނުގައި މުވައްޒަފުން ނެތަސް ރައްކާތެރި އަދި ރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭ ޝޮޕިން މާހައުލެއް އެތަނުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ "ޗެކްއައުޓް"ގެ ބޭނުން ނައްތާލައި ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ މުހިންމު ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

އެސްޓީއޯ ސްމާޓް ޝޮޕް ހުޅުވައި، ރީޓެއިލް ތަޖުރިބާ ބަދަލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިޔަފާރި އަވަސްކޮށް، ފަސޭހަކޮށް އަދި ހަރުދަނާ ކަމާއެކު ކުރެވޭނެގޮތް އެސްޓީއޯއިން މިވަނީ ހޯދައިދީފައެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ފެއްސޭދެން

  ތިޔާ އައްޑޫ ޝައުނާ އަމިއްލަ އަށް ކިޔައިގެން އުޅޭ ކަޅިއްޗެ އަކީ އެއީ އޭނާ ރަށުގައި އޭނާ އަށް ކިޔަނީ ވެސް އައިމިނާދީއޭ މާލެ އަށް އަރާ މަސްކައްކަން ތެލި ދޮންނަން އަތިރިމަތީ އުޅުނު ގޮތް ހަދާން ނެތިގެން ޕްލާސްޓިކޭ މުންޖޭ ކިޔާ ވާނުވާ ގަމާރު ބީތާ އައްޑޫ ޕާރޓޭ އާއިލާ އިން އައިސް ހުރި މީހަކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހޭއަރުވާލާ ޗާބޫކުން ތަޅަނީއޭ ރައްޔިތުން ގުދަށް ބާއްވާފައި ތަމެން އައިމިނާދިޔެ ފެއްސެންވީއޭ މިގައުމުން ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސެންވީއޭ ކަޅިއްޗޭ މޮޅު ކަޅޭ ފެއްސޭދެން ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ ކަޅިއްޗޭ ފެއްސޭ

 2. އުނގޭ

  ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނެތުމުން ދެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ސްކޫލް ތަކުގެ ނާޒިރުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ކުރާ ކަނޑުކޮސް ކަންކަމޭ މިހުންނަނީ ތައްލީމީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ކޮން ނަމެއްތޭ އޭނާ އަށް ކިޔަނީ މަމެންނަށް ނުވެސް އިނގޭ އެކަނޑުކޮހަށް ކިޔާ ނަމެއް ވެސް ސްކޫލް ތަކުގެ މީމްސް އަޕްޑޭޓް ކުރިއްޔާ މާތާހިރުވާނެއޭ މިތިބަ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީންނޭ މުސާރަ ބަނޑުއަޅާލަން ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ތަމެންގެ މައިންބަފައިގެން ތަރިކަމުދާތޭ އެހެންވާނީ މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަކީ އުނގުން ވިސްނާ ވަޒީރުންނޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ އުނގޭ

 3. ޕެޓީކޭޝް

  ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ ޕެޓީކޭޝް އަމީނީމަގޭ

 4. ތި އެޕް ފޯނަށް އަޅާފަ ކިއުއާރު ކޯޑު ޖަހާފަ ފިހާރަ އަށް ވަދެފަ ބޭނުން އެއްޗެއް ނަގާފަ އެޕް ޑިލީޓް ކޮށްފަ ފިހާރައިން ނުކުތީމަ ޗާޖް ވާނެތަ؟ ނޫނީ ހުންނަން ޖެހޭނީ ފިހާރައިން ނުނިކުމެވިފަތަ؟

 5. އަންނަނީ

  އަމީނީ މަގު ނިންމަން އެއް މަސްދުވަހު ބުނި މީހުންގެ ޖީބު ތައް މިލިއަނުން ޕެޓީ ކޭޝް ނަމުގައި ނަގަ ނަގައިގެން ބަނޑުއަޅާލި އިރު ވެސް އަމީނީ މަގު ނުނިމުނޭ މިވެރިކަން ނިމުމުގެ ސާތު ގާތްވަނުން އަންނަނީ ޕެޓީ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ފައިސާ ބަނޑުއަޅާލި އެންމެން ޖަލަށް ގަޅާލާ ދުވަސް ގާތް ވަމުން އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

 6. ވަގުންނޭ

  އޭއި މިހިރަ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރު އައްޑޫ ވަގު މިނިސްޓަރޭ އިންގިލާބީ ބަދަލު އައީ ތަމެން އުނގަށޭ ތިއާލާތުން ވެރިކަމަށް ފާވުމުގެ ކުރިން މާލޭން ރެސްޓޯރެންޓަކުން ވެސް ކަޅު ސައިތައްޓެއް ލިބެއޭ ބައި ރުފިޔާ ތިއަށް މިއަދު އެ ކަޅު ސައިތައްޓެއް ވެސް އުޅެނީ އާދައިގެ ކަޑައަކުން ވެސް 20 ރުފިޔާ އަށޭ އޭއި މިތިބަ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރުންނޭ ތިއާލާތުން އުނގު ދޮންނަން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާ ނަގަ ނަގައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސް ހަޔެއް ހަތަރަކަށް އެފައިސާ ތަޅާ ބުރުވާލާއިރު ރައްޔިތުން ބަނޑަށް މަރުވަނީއޭ އެމްޑީޕީ މީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ވަބާއެކޭ މިވަބާއިން ސަލާމަތްވާން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުން މީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ

 7. ޕެޓީކޭޝް

  ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ ޕެޓީކޭޝް 200 މިލިއަން ޕެޓީ ކޭޝް ބަނޑުއަޅާލާ

 8. މަސްކައްކާދޯ

  މިއިން އެގިގެންދަނީ ތިޔާއީ ދެން ތަމެންގެ ރައީސްގެ އެންމެ ފަހު މިނިވަން ދުވަހޭ ދެން އޭނާ ބާލާނެއޭ އިދިކޮޅު އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އުމަރު ނަސީރޭ ދެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާނީ މިހާރު ތިޔާ ހުރި އިންޑިއާގެ ޕަޕެޓް ރައީސަށް މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދިފާއު ނުކުރެވޭނެއޭ އެއީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީ އޭނާ އާއި އަރާ އަރަފޯދިގެންވާ ކަމެއް ނޫނޭ ތަމެން ދެން ތިޔާ ގޭމް ނުޖައްސާ ރަށުތެރޭން މުޑިކާށި ހޮވަން އިހު އުޅުނު ގޮތަށް އުޅެގަ ކާށިހޮވާދޯ މަސްކައްކާދޯ..

 9. ނިމެނީނިމެނީ

  ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ވެރިކަން ނިމޭ ކަމުގެ އަލާމާތް ތަކޭ ފެނިގެން ދަނީ ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ވެރިކަން ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ ނިމެނީ