އާއިޝަތު ޝިއުފާ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޓްރެއިނިން ދެނީ ވަކި ޤައުމަކުން: މުއިއްޒު

އީ-ބައިކްއާއި ބައިސްކަލް ދުއްވުމަކީ އަނެއްކާވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާދަކުރެވޭ ކަމަކަށް ހަދާނަން: މުއިއްޒު

ރަށުގެ ސައިޒު ކުޑަވިޔަސް ރައްޔިތުންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް: މުއިއްޒު

އަމީރު މުއިއްޒުއަށް: އަބަދު އޮޅުވާލައި މަކަރު ހެދުމަކީ އެހައިރަނގަޅުކަމެއް ނޫން

މުއިއްޒު ކައިރީ ސިއްރުން މިކުދިން މިބުނަނީ ޕާކެއް އަޅައިދޭން

މި ސަރުކާރުން ލޯނުތައް ނަގަން މާލޭގެ އެތައް ސުކޫލެއް ވަނީ ރަހުނުކޮށްފައި: މުއިއްޒު

މާލޭގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ދެވަނަ ބުރުން ވައްކަންކުރުން: ޝިޔާމް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީ ފަރުހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަޝްރޫއުތައް ނުނިމެނީސް، ރިބަން ކަނޑާފައި ހުރި ކަމުގެ ޝަކުވާ އެބަ ލިބޭ، އެ މަޝްރޫއުތައް ނިންމަދޭނީ އަޅުގަނޑު: މުއިއްޒު

ވެރިކަމަކީ ބޮޑު އިއްޒަތެއް ޝަރަފެއް ނޫން، އެއީ ބޮޑު އަމާނާތެއް: މުއިއްޒު

ބޮޑު ޚަރަދުކުރި އިރު ބްރިޖް ގެ އެންމެ ތަނބެއްވެސް ފެންނަން ނެތް، ބްރިޖު ނިންމަދޭނީ އަޅުގަނޑު: މުއިއްޒު

މި ސަރުކާރުގެ ކަންތައް ހުރި ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާން: މުއިއްޒު

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފި

މާލޭގައި އުޅޭތާ 20 އަހަރުވީ މީހުންނަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޭނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ވަކި މީހަކު ބުނާ މީހަކަށް މަޤާމު ދީގެން ވެރިކަން ކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ނޫޅެން، އައްޔަންކުރާނީ ޤާބިލް ބޭފުޅުން: މުއިއްޒު

ޕެންޝަން ފަންޑުން ކޮންމެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން ފައިސާ ނުނެގޭނެ: މުއިއްޒު

މައިނޯރިޓީކަން ގެއްލުނަސް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: އާދަމް ޝަރީފް

މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް ނުވަންނަން: ރައީސް ޞާލިޙް