ޚަބަރު

ވަޢުދުތައް ނުފުއްދާތީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޑު އުފުލައިފި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް ނުފުއްދާތީ، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އަޑު އުފުލައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތާއި ދިމާކޮށް، އެ ސިޓީގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް އެއްވެ، ނުފުއްދާ ވަޢިދުތައް، ބެނާތަކުގައި ލިޔެ، ރައްޔިތުން ވަނީ އަޑުއުފުލައިފައެވެ.

ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ވެސް އެއްވެ ފޯރިމަރަން ތިއްބެވެ.

ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރުފާޅުކުރި މީހުން ވަނީ އެ ސިޓީއަށް ވެފައިވާ ބައެއް ވަޢުދުތައް ކަމުގައިވާ، ޓިވެޓް ސެންޓަރު ގާއިމު ކުރުމާއި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އިމާރާތާއި، ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަދި ކޮޗިން ފެރީ ފަދަ ވައުދުތައް ވެސް ނުފުއްދާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރައީީސްގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުތަކާއި ދިމާކޮށް، ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިގޮތަށް އަޑު އުފުލަމުންދެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވުންތަކަށް ފުލުހުން ވެސް ހުރަސް އަޅައެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!