އިބޫ2023

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ކާމިޔާބުވާތަން: ރައީސް ޞާލިޙު

ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ރައީީސް ޞާލިޙަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުން: އުގެއިލް

ވަޢުދުތައް ނުފުއްދާތީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޑު އުފުލައިފި

ވައިކަރަދޫގައި ރޯ ހައުސް އަޅައިދޭނަން: ރައީސް ޞާލިޙު

ނޭކުރެންދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާނަން: ރައީސް ޞާލިޙު

ދަމުދަނަމާދުކޮށް، ޤުރުއާާން ވެސް ކިޔަވަން: ރައީސް ޞާލިޙު

މިއަށްވުރެ ފައިދާ ކުރާކަހަލަ މެނިފެސްޓޯއެއް ހިފައިގެން ނުކުތް ބޭފުޅަކު ނުހުންނާނެ: ރައީސް

ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓަކީ ބާކީ ވެގެންދާ އެއްޗަކަށް ނުހަދާނަން: ރައީސް

ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް މޫދަށް ފަރިތަ ކުއްޖަކަށް ހެދުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާނަން: ރައީސް

ސަރުކާރުތަކުން އިޙްމާލު ނުވިނަމަ ކެލާއަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ފުދުންތެރި ރަށަށް ވެގެން ދިޔައީސް: ރައީސް ޞާލިޙް

ރައީީސް ޞާލިޙު ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

ގެނެސްދެވުނު ތަރައްޤީއިން އެނގުނީ، މ.އަތޮޅުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެކަން: ރައީސް

ރައީސް މިއަދު ވޭވަށަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސް އުޅުއްވަނީ އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ ކުރީގައި: އިމްރާން

މ އަތޮޅުން 60 އިންސައްތަ ވޯޓް ހޯދާނަން: އިމްރާން

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަކެތީގެ އަގުދަނީ ދަށަށް ކަމަށް

މުލީ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ވާދަކުރެވޭނީ އިދިކޮޅުގައި ކެނޑިޑޭޓަކު ހުރެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝަރީފް ފާޑު ކިޔުން ޕީޕީއެމްއަށް